lördag 18 september 2010

Årmötet

I onsdags startade vi upp föräldraföreningens verksamhet för det nya läsåret. Några ändringar har skett i styrelsens bemanning men det ser vi bara positivt på, nya friska tag, nya spännande ideér.

Ordförande: Åsa Einarsson
Supp. Jessica Hansson
Bosse Karlsson

Kassör: Monica Sjöblom
Sekreterare: Viktoria Svensson
Ledamöter: Viktoria Svensson, Monica Sjöblom, Göran Jarhult

Vår kassör Monica Sjöblom har öppnat ett konto i föreningens namn för att förenkla inbetalningen av medlemsavgiften.
Clearnr 6231 kontonr 444 429 948

Hjälp oss att sprida våra ideér till alla föräldrar på skolan. Just nu är vi endast 40 medlemmar! Allt vi gör är för barnens bästa.

fredag 17 september 2010

Ökad demokrati på skolan

Nya former för ökat elevinflytande genom ett demokratiprojekt har startat på skolan. Med inspiration från Ängskolan i Skene som vunnit riksdagens stora demokratipris. En del av detta projekt märker vi redan i början av den här terminen genom, Skolval 2010, som äger rum samtidigt som Riksdagsvalet. Resultatet kommer att redovisas i media

Ökad insikt i skolarbetet för dig som förälder

Det kommer bli lättare och tydligare för oss föräldrar att följa våra barns utveckling i skolan genom den nya databas Informentor som alla på skolan kommer arbeta med. Här kommer vi finna information som närvaro, e-post som rör hela klassen, enskilda kontakter med klassföreståndare, elevernas mål årskurs för årskurs m.m. Systemet beräknas att komma igång ordentligt mot vårterminen då mer information skall nå oss föräldrar.
Vill du gå in och läsa mer klicka på länken i fältet brevid...

Elevrådet

I veckan har det varit 2 introduktionsmöten för att välkomna och informera alla nya medlemmar, totalt är de 26 st. Möten kommer ske var 5:e vecka

Ämnesrum

Istället för elevens val arbetar de äldre årskurserna numera med sk. Ämnesrum. Det innebär att eleverna själva får planera vad de vill arbeta mer med. Kanske behöver de hjälp eller har intresse för ett speciellt skolämne. Då ges de chansen till detta genom att varje vecka välja vad de vill göra. I ett klassrum hänger 16 listor med förslag på olika aktiviteter. Allt från matematik, slöjd och hemkunskap

Nya rastgårdar leder till nya bekantskaper

Pga av rådande byggsituation har eleverna i de yngre åldrarna fått bedriva sin raster på andra sidan skolan där de äldre eleverna håller till. Detta har blivit något positivt och uppskattat av de flesta elever. Dessutom har Bengt Hesslow ritat in nya uppskattade King planer på den sidan.

Snart skall byggställningarna bort

Om drygt en månad är det beräknat att de flesta byggställningar skall tas bort från skolgården. Men det finns fortfarande arbeten kvar att utföra invändigt. Nu hoppas vi bara på att allt skall hålla tätt med tanke på dagliga regnskurar som råder.

Nya lärare på skolan

Musik 5-9 Mikael Persson
Svenska 5-6,8 Helen Gunnarsson
Fritids Rola Sima
F-klass Viktoria Christiansson
Assistent: Carola Sävenskog
Speciallärare Monika Säter Johansson
Kurator Ulf Pelby

Ringhalls räddar ägget

5:e klassarnas återkommande tävling där det gäller att få ett ägg att klara av ett fall från hög höjd har sponsrats av Vattenfall, inte bara äggen, utan även hela bussresan till Chalmers i Göteborg där tävlingen avgörs.

Chalmers: Rädda ägget/Upplev teknik

tisdag 20 april 2010

Sommarskola

Alla kommunens högstadieelever 7, 8 och 9or, bjuds in att delta i sommarskolan. Här tränar man lite extra på ämnena Svenska, Matematik och Engelska under 3 veckor av sommarlovet.
Plats Bocktstensskolan
Föranmälan krävs.
Information skall inom kort skickas ut till berörda elever.
För vidare information kontakta Victoria Svensson,lärare Håstensskolan.

Välkomna!

Möte om alkohol och droger

Varbergs kommuns Alkohol och Drogsamordnare Beatrice Arvidsson håller möte för föräldrar, som har elever i årskurserna: 7, 8 och 9 på skolan.
Plats och tid: Skolans informationssal: den 5 maj, kl.18.30
Välkomna!

Hur går det med renoveringen av vår skola?

Skolan råkade ut för omfattande vattenskador efter vinterns all snöande som gjorde att tak läckte in m.m. Som det ser ut nu kommer insidan av skolan vara klar till höstterminen. Vissa yttre delar av skolan behöver längre tid på sig men stängsel kommer sättas upp för att skydda eleverna mot pågående reparationsarbete. Framemot höstlovet kan det vara klart. Om allt fungerar som det skall är det rektorns förhoppningar att alla elever skall starta sina terminer på Håstensskolan. I den här veckan har lärare och administrativ personal kunnat flytta tillbaka till sina tidigare rum. Mikael meddelar att omorganisationen på skolan har fungerat mycket bra, elever och personal har ställt upp till 100% TACK!

Tips från coachen?

Läget i klass 5 har blivit bättre efter föräldramöten och med hjälp och råd från den ”coach” som sats in på skolan för att stödja och ge råd till lärarna. Metoden att skriva upp elevernas namn på tavlan om det gjort något mindre lämpligt, har ifrågasatts av föräldrar på skolan. Speciellt eftersom det sker med alla elever, även de allra yngsta i F-klasserna. Mikael kommenterar med att reglerna givetvis skall åldersanpassas.

Håstensskolans nya blogg

Skolans nya blogg fick ett mycket positivt mottagande bland föreningens föräldrar. En önskan finns om att samtliga lärare skriver och berättar om ”den dagliga verksamheten” så att de som har elever i de äldre stadierna skall få en lika bra kontakt och inblick i deras barns skola. Victoria som ansvarar för skolans blogg var närvarnade på mötet och hon meddelar att det är på gång, men det tar tid.

P.S Gå gärna in på skolans blogg och anmäll dig som "följare" så får du information om när den uppdateras.

Skolans innebandyrink

Frågan om vem som ansvarar för innebandyrinken på skolgården togs upp. Mikael svarar att de har tagit emot den och den står där men det finns ingen som har ansvaret för dess skötsel eller bidrar ekonomiskt för att reparera eventuella förslitningar.

Mobiler och MP3 på skolan

Vi diskuterade policyn för användandet av mobiltelefoner och MP3 på skolan. I de yngre årskurserna har de nyligen haft möte angående detta och frågan möttes med ett enhälligt nej från föräldrar, mobiler och MP3 skall inte användas för att få lugnare klimat i klassrummet. Föräldrar med elever i äldre åldrar förklarade att det är mycket svårt att få deras barn att låta mobiler och MP3 spelare vara kvar hemma. De används dygnet runt på fritiden och även på skoltid. Är det bara ett sätt att kommunicera på som är helt naturligt för framtiden eller skall de stängas ute från lektioner. Rektorn kommenterar att det inte finns något förbud på skolan men om lärare och föräldrar kommer överens om det är det ok. Vad tycker du kommentera nedanför...

onsdag 3 mars 2010

Handlingsplan för Opalen

Mikael pratade om nya ”metoder” som införts i femte klass. Många blev nyfikna och ville veta mer vad exakt det innebar. För det verkar kunna bli en metod för flertalet klasser på skolan. Vi har bett Mikael lite mer ingående berätta vad de innebär:

Handlingsplan för Opalen

Då vi har en klass som är stökig har vi haft en ”coach” på Håstensskolan. ”Coachen” utgår från ett systemteoretiskt perspektiv vid sina observationer, dvs. han försöker se orsakerna till varför ett visst beteende uppstår.
Hans slutsats blev att elevernas beteende utgår från de vuxnas. Skolans främsta uppgift är att fostra barnen i ett demokratiskt tankesätt, samt att de ska ha en sund rättsmedvetenhet. Demokrati handlar inte om att alla ska vara med och bestämma. I skolans värld är det de vuxna som arbetar inom skolan som har den rätten.

Varje gång en elev handlar ”fel”, tränar den sig i det felaktiga beteendet. Om en elev efter tillsägelse fortsätter göra samma sak, tränar den sig således i det felaktiga beteendet. Därför är det viktigt att bryta detta beteende så fort som möjligt.

Handlingen ska få en omedelbar konsekvens. Konsekvensen i detta fall kommer bli att träna i att göra rätt.

Utifrån detta har det utarbetats en handlingsplan som ska gälla för hela Opalen.
Därför kommer följande att gälla på Håstensskolan:

Vid en ”felaktig” handling får eleven en tillsägelse. Fortsätter eleven med handlingen därefter, får eleven träna den korrekta handlingen efter lektionen. Eleven får ingen mer tillsägelse. Eleven stannar sedan kvar i klassrummet efter lektionen för samtal med läraren, och elev och lärare går igenom och tränar det ”rätta” beteendet. Hinner man inte detta under skoldagen finns möjlighet att stanna kvar efter skolan.

Lektionen efter påminns eleven om vad som sagts på rasten, och vad hon/han ska komma ihåg. Är det inte samma lärare som har klassen efter rasten kollar läraren av hur det gått på lektionen.

Om detta ej bättras kallas elever och föräldrar till skolan för upprättande av åtgärdsprogram.

Det kan hända att elever uppfattar det som att de pekas ut felaktigt. Då är det viktigt att de tränas i att stoppa det felaktiga beteendet hos sina klasskompisar, genom att ej förstärka det. Detta görs genom den så kallade ”polisregeln”. Den går ut på att om du inte kan lösa en situation bra, så säger man till en vuxen.

Kommer eleven för sent till en lektion, går eleven in i klassrummet utan att störa klasskompisarna. Sedan stannar eleven kvar och kontrollerar med läraren vad som sagts och gjorts på lektionen. Därefter arbetar man med arbetet. Hinner man inte klart görs det efter skolan.

Att eleverna blir uppskrivna på tavlan är också något som kommer från coachen. Detta för att inte bekräfta eleven med tillsägelser. Vi har också varit frågande till att sätta upp elevens namn på tavlan. Dock är övriga elever väl insatta i vad som händer och sker både i och utanför klassrummet, varför uppfattningen är att eleven inte pekas ut mer än vad som redan är känt. Uppskrivningen fungerar också som en påminnelse om att träning ska ske efter lektionen. I förlängningen är det ju inte meningen att det ska skrivas upp några namn på tavlan.

Meningen är att även positiva handlingar ska skrivas upp så att även de uppmärksammas.

Har ni frågor funderingar kan även coachen finnas tillgänglig för att svara på dessa.

Hoppas att ni fått svar på en del av era funderingar
Mikael Sili rektor på Håstensskolan

tisdag 2 mars 2010

Länk till Håstensskolans nya blogg

http://hastensskolan.blogspot.com

1, förskoleklasserna och fritids, F-1
Som ni alla säkert sett, läst och hört har Håstensskolan drabbats av vatten- och fuktskador på grund av vädret som är. På grund av att vi inte kan garantera säkerheten för våra barn, har vi beslutat att flytta fritidhemsverksamheten för F-1. Från och med onsdagen den 3 mars klockan 13.00 är fritidshemmet F-1 flyttat från Håstensskolan till Bockstensskoalns paviljong. Telefonnummer till fritids är det samma som tidigare, 88 057.

Onsdagen den 3 mars öppnar vi som vanligt klockan 06.30 på Håstensskolan. Vi äter frukost och promenerar därefter tillsammans till Bockstensskolan. Ordinarie personal följer med verksamheten till de nya (tillfälliga) lokalerna. Ni hämtar era barn på Bockstensskolan och lämnar sedan där tills vidare. Ikväll är ni välkomna på föräldramöte på Håstensskolan 18.00. Ni bör ha fått information om detta under dagen.
Vi är väl medvetna om att denna omorganisation kan skapa merarbete för er vårdnadshavare, men ber er att ha översseende med det då det råder extra ordinära omständigheter.

vänlig hälsning Fritids F-1
Upplagd av Håstensskolan kl. 09:52
Etiketter: Allmän information, Fritids, Information år F-1
Senaste inlägg Äldre inlägg Startsida

Adress och telefon
Håstensskolan
Äckregårdsvägen 5
43231 VARBERG
0340-88 040

lördag 20 februari 2010

Mobiler och MP3 spelare på lektionen

Det har kommit förslag på att eleverna skall få ha mobil och MP3 spelare på lektionerna för att skapa ett lugnare klassrumsklimat. Vad tycker du om det?
Har du positiva/negativa erfarenheter du vill dela med dig. Tryck bara på kommentera och skriv in din åsikt annonymt eller ej.

Möte i Håstens föräldraförening 100217

Närvarande:
Åsa Einarsson, Mikael Sili, Lise-Lott Lundberg Monica Sjöblom, Fredrik Jonsson, Helen Gunnarsson, Maria Svedberg, Eva Sonko
Ordförande: Åsa Einarsson
Sekreterare: Fredrik Jonsson

Mötets öppnande

Uppföljning av föregående mötesprotokoll:
Fredrik har inte varit i kontakt med elevrådet.
Åsa har fått svar på frågan om Håstenskolan använder sig av light produkter i skolmaten. De använder sig av mellanmjölk och vanligt bordsmargarin. Vi bestämde på mötet att inte gå vidare i frågan.

Frågor från elevrådet:
Inga frågor har tillkommit

Rektorn informerar:
• Läget i klass 5: Det är på rätt väg, extraresursen i form av en stödlärare i klassen fortsätter mars ut. Alla vuxna på skolan hjälps åt om det händer något. På ett uppföljningsmöte i klassen sa föräldrarna att de upplever en förbättring i klassen. Arbetet kommer att ta tid men just nu så arbetar de efter ett arbetssätt som verkar fungera och kan eventuellt tas upp i andra klasser på skolan.
• De olika avdelningarna ansökte om bidrag till olika aktiviteter bl.a.:
Bidrag till att åka skridskor på Sjöaredsmossen, 3000kr
4: e klass ansökte om bidrag för deras studieresa till Navet i Borås, 1300kr
Bidrag till vårleksaker, 1500 Opalen, 1500 Diamanten.
Bidrag till studieresa till Hallands Väderö

Vi bestämde enhälligt att vi skulle bidra till samtliga projekt, allt enligt vår policy att ALLA pengar som kommer in i form av medlemsavgifter går oavkortat till eleverna på skolan. VILKET INNEBÄR ATT JU FLER VI BLIR SOM BETALAR IN MEDLEMSAVGIFT, DESTO FLER ELEVER FÅR CHANSEN KOMMA UT PÅ STUDIERESOR M.M.!

Rektorn har varit i kontakt med Anita Gidén som har tittat på hur barnen i kommunen ställer sig till vår skolmat och funnit att de inte äter i den utsträckning som vi hade önskat att de gjorde. Hon säger att i klass 4 och 5 försvinner känslan för att tycka det är kul att äta i skolmatsalen. Mikael har idéer på gång, för att öka på elevernas intresse att äta på skolan t.ex. skall några elever få vara med och hjälpa till en dag i köket. Fler projekt utlovas under terminen.

Rektorn informerade även om den ekonomiska situation som råder på skolan. Som tidigare nämnt har Håstenskolan många äldre lärare med hög lön. Kommunen ger inte mer i lönebidrag för det utan det beräknas numera på en genomsnittslön vilket gör att Håstenskolan har få dyra lärare. Kostnaden för städ blir ca 100 000 kr dyrare p.g.a. av att skolan själva skall stå för den kostnaden framöver och de tar betalt per kvadratmeter. I och med att vår skola har många tomma ytor blir detta en dyr kostnad. Även kostnaden för mat kommer att öka. Totalt är det 800 000 mer i kostnader som skolan måste spara in Mikael säger att vi kommer gå med underskott samtidigt som dt redan nu är svårt att spara in på mer i skolan. Med en stor inflyttning och många barn i förskolan kanske det slutar med ett underskott på 200 000 – 300 000 kr.

Mikael är pappaledig 50 % från 1 mars – sista juni. Magnus vår tidigare rektor är tilltänkt att hjälpa till med att lösa arbetet under den här tiden.

Läget är bra på skolan, nya lärare har kommit in bra i verksamheten.

Övriga frågor
Frågan om skolan står för spruta nr 2 mot svininfluensa, togs upp av en förälder.
Svaret är nej, det var inte ens meningen att den första sprutan skulle vara i skolans regi. Det blev en extrakostand förskolan som redan har ekonomiskt ansträngd ekonomi

En annan fråga om mobiler och MP3 spelare som ett sätt att få det lugnare i klassrummen togs upp av föräldrar. En lapp i 3: e klass har skickats ut om ett extra föräldramöte angående denna fråga. Skall det vara tillåtet eller inte. Diskutera gärna på vår blogg: http://foraldrarpahasten.blogspot.com

En annan fråga söm dök upp var den angående en klass som blivit ombedd att ta med limpistoler till skolan. Får man det?

En förälder tog upp frågan om vem som sköter äger skolans innebandyrink och ansvara för dess skötsel. Enligt Mikael kom den och lämnades där den står idag och ingen har tagit på sig ansvaret för att underhålla den. Mikael skall kolla upp och se om det finns pengar till att göra i ordning den inför våren samt om det finns pengar till nya klubbor mm.

Mikael pratade om nya ”metoder” som införts i femte klass. Många blev nyfikna och ville veta mer vad exakt det innebar. För det verkar kunna bli en metod för flertalet klasser på skolan. Vi har bett Mikael berätta mer via vår blogg, e-mail lite mer ingående om dess utformning.

Föreningens ekonomi:
Kassan 34,50 PG: 14.063

Nästa möte: onsdagen den 14 april, 18,30

Mötet avslutades

fredag 8 januari 2010

Hopp för hotade skolor

07:39 | onsdag 6 januari 2010
Hopp för hotade skolor
Det blir inga nedläggningar eller sammanslagningar av kommunala grundskolor i Varbergs centralort. Den borgerliga majoriteten är inte beredd att gå emot oppositionen i frågan, erfar Hallandsekot.

"Det fattas 600 elever"
Det fattas ungefär 600 elever för att fylla ut dagens skollokaler i Varberg. Därför pågår diskussioner om att lägga ner eller slå ihop grundskolor. Men enligt uppgifter till Hallandsekot så säger nu den borgerliga majoriteten att den inte tänker driva igenom några nedläggningar eller sammanslagningar av skolor utan att ha oppositionen med sig Åtminstone inte i centralorten.

Riktigt så kategoriskt vill inte barn- och utbildningsnämdens moderate ordförande Jörgen Warborn uttrycka saken, men han medger att det pågår samtal för att hitta en kompromiss som alla partier är med på.

Socialdemokraten Göran Stark säger att hans parti troligen kommer att säga nej till att lägga ner eller slå ihop skolor:

– Vi är ganska svala inför en nedläggning av lokaler eller skolor i centralorten.

I så fall återstår i praktiken sådana lösningar som även Socialdemokraterna kan acceptera som att flytta gränserna mellan skolornas upptagningsområden inne i Varberg.

– På Furuberg har vi en överetablering av elever, och Bockstensskolan är halvfull. Båda skolorna ligger ganska nära varandra. Så har vi även Håsten där vi har plats för fler elever och Almers som har ganska många elever. Så vi har en snedfördelning mellan skolor i centrum, säger Göran Stark(S).