onsdag 3 mars 2010

Handlingsplan för Opalen

Mikael pratade om nya ”metoder” som införts i femte klass. Många blev nyfikna och ville veta mer vad exakt det innebar. För det verkar kunna bli en metod för flertalet klasser på skolan. Vi har bett Mikael lite mer ingående berätta vad de innebär:

Handlingsplan för Opalen

Då vi har en klass som är stökig har vi haft en ”coach” på Håstensskolan. ”Coachen” utgår från ett systemteoretiskt perspektiv vid sina observationer, dvs. han försöker se orsakerna till varför ett visst beteende uppstår.
Hans slutsats blev att elevernas beteende utgår från de vuxnas. Skolans främsta uppgift är att fostra barnen i ett demokratiskt tankesätt, samt att de ska ha en sund rättsmedvetenhet. Demokrati handlar inte om att alla ska vara med och bestämma. I skolans värld är det de vuxna som arbetar inom skolan som har den rätten.

Varje gång en elev handlar ”fel”, tränar den sig i det felaktiga beteendet. Om en elev efter tillsägelse fortsätter göra samma sak, tränar den sig således i det felaktiga beteendet. Därför är det viktigt att bryta detta beteende så fort som möjligt.

Handlingen ska få en omedelbar konsekvens. Konsekvensen i detta fall kommer bli att träna i att göra rätt.

Utifrån detta har det utarbetats en handlingsplan som ska gälla för hela Opalen.
Därför kommer följande att gälla på Håstensskolan:

Vid en ”felaktig” handling får eleven en tillsägelse. Fortsätter eleven med handlingen därefter, får eleven träna den korrekta handlingen efter lektionen. Eleven får ingen mer tillsägelse. Eleven stannar sedan kvar i klassrummet efter lektionen för samtal med läraren, och elev och lärare går igenom och tränar det ”rätta” beteendet. Hinner man inte detta under skoldagen finns möjlighet att stanna kvar efter skolan.

Lektionen efter påminns eleven om vad som sagts på rasten, och vad hon/han ska komma ihåg. Är det inte samma lärare som har klassen efter rasten kollar läraren av hur det gått på lektionen.

Om detta ej bättras kallas elever och föräldrar till skolan för upprättande av åtgärdsprogram.

Det kan hända att elever uppfattar det som att de pekas ut felaktigt. Då är det viktigt att de tränas i att stoppa det felaktiga beteendet hos sina klasskompisar, genom att ej förstärka det. Detta görs genom den så kallade ”polisregeln”. Den går ut på att om du inte kan lösa en situation bra, så säger man till en vuxen.

Kommer eleven för sent till en lektion, går eleven in i klassrummet utan att störa klasskompisarna. Sedan stannar eleven kvar och kontrollerar med läraren vad som sagts och gjorts på lektionen. Därefter arbetar man med arbetet. Hinner man inte klart görs det efter skolan.

Att eleverna blir uppskrivna på tavlan är också något som kommer från coachen. Detta för att inte bekräfta eleven med tillsägelser. Vi har också varit frågande till att sätta upp elevens namn på tavlan. Dock är övriga elever väl insatta i vad som händer och sker både i och utanför klassrummet, varför uppfattningen är att eleven inte pekas ut mer än vad som redan är känt. Uppskrivningen fungerar också som en påminnelse om att träning ska ske efter lektionen. I förlängningen är det ju inte meningen att det ska skrivas upp några namn på tavlan.

Meningen är att även positiva handlingar ska skrivas upp så att även de uppmärksammas.

Har ni frågor funderingar kan även coachen finnas tillgänglig för att svara på dessa.

Hoppas att ni fått svar på en del av era funderingar
Mikael Sili rektor på Håstensskolan

tisdag 2 mars 2010

Länk till Håstensskolans nya blogg

http://hastensskolan.blogspot.com

1, förskoleklasserna och fritids, F-1
Som ni alla säkert sett, läst och hört har Håstensskolan drabbats av vatten- och fuktskador på grund av vädret som är. På grund av att vi inte kan garantera säkerheten för våra barn, har vi beslutat att flytta fritidhemsverksamheten för F-1. Från och med onsdagen den 3 mars klockan 13.00 är fritidshemmet F-1 flyttat från Håstensskolan till Bockstensskoalns paviljong. Telefonnummer till fritids är det samma som tidigare, 88 057.

Onsdagen den 3 mars öppnar vi som vanligt klockan 06.30 på Håstensskolan. Vi äter frukost och promenerar därefter tillsammans till Bockstensskolan. Ordinarie personal följer med verksamheten till de nya (tillfälliga) lokalerna. Ni hämtar era barn på Bockstensskolan och lämnar sedan där tills vidare. Ikväll är ni välkomna på föräldramöte på Håstensskolan 18.00. Ni bör ha fått information om detta under dagen.
Vi är väl medvetna om att denna omorganisation kan skapa merarbete för er vårdnadshavare, men ber er att ha översseende med det då det råder extra ordinära omständigheter.

vänlig hälsning Fritids F-1
Upplagd av Håstensskolan kl. 09:52
Etiketter: Allmän information, Fritids, Information år F-1
Senaste inlägg Äldre inlägg Startsida

Adress och telefon
Håstensskolan
Äckregårdsvägen 5
43231 VARBERG
0340-88 040