tisdag 24 september 2013

Föreningen upphör 2013-09-24

Årsmötet beslutade att lägga ner föreningen! 

Dock med en möjlighet till fortsättning. Se §8 nedan!


Årsmöte i Håstensskolans Föräldraförening den 24 september 2013


Mötesdeltagare:                Jannika Bengtsson                                  Cissi Meltzer
Göran Jarhult                    Viktoria Struxsjö                                    Monica Sjöblom

Mikael Sili                         


§1.                a) Göran valdes till mötesordförande.
                      b) Viktoria Struxsjö valdes till mötessekreterare.
c) Jannika Bengtsson och Cissi Meltzer valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.

§2.                Årsmötet fann att mötet blivit behörigt kallat.

§3.                 Dagordningen för årsmötet fastställdes.

§4.                 a) Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse lästes upp och godkändes, samt lades till handlingarna.
                      b) Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes, samt lades till handlingarna.

§5.                Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

§6.                a) Inga förslag från styrelsen fanns för mötet att diskutera.
b) Inga förslag från medlemmar fanns för mötet att diskutera.

§8.                Övriga frågor:
                      Årsmötet beslutade att lägga ner föreningen!
OM intresse för fortsatt verksamhet visas, så ges möjlighet att ha föreningen kvar. Vi har avsatt ett nytt möte den 26 november 18:30.
Vi vill dock ha minst 30 personer som anmäler att de kommer på detta möte, för att det ska bli av.
Intresseanmälan för fortsatt förening på Håstensskolan kan lämnas till ordförande, rektor, styrelsemedlemmar samt via föreningens sida på Facebook. Anmälan senast den 19 november.

§9.                Mötet avslutades.
   
Göran Jarhult                                          Viktoria Struxsjö

                                           
Jannika Bengtsson                                  Cissi Meltzer

måndag 2 september 2013

Årsmöte 24 september 18:30

Den 24 september är alla välkomna till årsmöte i Håstensskolans föräldraförening.

Vi börjar med att besluta om vi ska fortsätta med föreningen.

Om vi ska det, kör vi dagordningen

1.          Val av
a. mötesordförande
b. sekreterare
c. två protokolljusterare, tillika rösträknare
2.          Fråga om mötet blivit behörigen kallat
3.          Fastställande av dagordning
4.          Föredragning av
a. styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
b. revisorernas berättelse
5.          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6.          Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
a. styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
b. övriga förslag från styrelsen
c. förslag från medlemmar
7.          Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan
8.          Fastställande av medlemsavgift och budget
9.          Val av styrelse
a. ordförande för ett år
b. minst fyra (4) ordinarie ledamöter för två år
c. två (2) suppleanter för ett år
10.      Val av representanter i samverkansorgan inom rektorsområdet och i olika samhällsorgan.
11.      Val av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant för vardera ett år
12.      Val av en (1) ordförande och en (1) ledamot i valberedningen för vardera ett år
13.      Övriga frågor

måndag 10 juni 2013

Protokoll 28 maj -13

Protokoll fört vid Håstensskolans föräldraförening 2013-05-28


Närvarande styrelsen och skola:
Göran Jarhult  Viktoria Svensson                Kicki Bengtsson                  
Cissi Meltzer Monica Sjöblom                 
Mikael Sili                                                                                            

Representanter personal:
Bosse Elftorp Ulrika Nittfors                     

Föräldrarepresentanter:
Carina Henriksson, klass 6A och 3B

Närvarande medlemmar/föräldrarepresentanter:
(Magnus Kruse representerar 1A)

Mötesordförande Göran Jarhult hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Det sista styrelsemötet för det här läsåret.

§1. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes.

§3. Dagordningen godkändes.

§4. Carina Henriksson valdes till justerare.
-          Fortsättningsvis kommer justerare att via bloggen för föreningen att signera i kommentarsfältet när protokollet lagts ut på weben. Detta för att effektivisera hanteringen med att få ut protokollet publikt.


måndag 25 mars 2013

Protokoll 2013-03-19


Protokoll fört vid Håstensskolans föräldraförening 2013-03-19


Närvarande styrelsen och skola:
Göran Jarhult                      Viktoria Struxsjö                Kicki Bengtsson                
Jannika Bengtsson              Cissi Meltzer                       Monica Sjöblom
Magnus Kruse                    Victoria Kristensson           Malin Andersson
Mikael Sili                                                                                           

Närvarande medlemmar/föräldrarepresentanter:
(Magnus Kruse representerar 1A)

§1. Mötesordförande Göran Jarhult hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Malin Andersson valdes till justerare.
-          Fortsättningsvis kommer justerare att via bloggen för föreningen att signera i kommentarsfältet när protokollet lagts ut på weben. Detta för att effektivisera hanteringen med att få ut protokollet publikt.


torsdag 31 januari 2013

Protokoll 2013-01-22


Protokoll fört vid Håstensskolans föräldraförening 2013-01-22


Närvarande styrelsen och skola:
Göran Jarhult                      Viktoria Svensson              Tommy Andersson            
Kicki Bengtsson                 Magnus Kruse                    Linda Jensen
Mikael Sili                          Ylva Härdeman                                                             

Närvarande medlemmar/föräldrarepresentanter:
Britt-Inger Karlsson           Andreas Östberg                Annika Ljunggren

§1. Mötesordförande Göran Jarhult hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Tommy Andersson valdes till justerare.