torsdag 17 december 2009

Möte i föräldraföreningen 2009-12-16

Möte i Håstensskolans föräldraförening 091015

Närvarande: Åsa Einarsson, Monica Sjöblom, Fredrik Jonsson, Helen Gunnarson, Göran Jarhult, Eva Sonko, Cissi Meltzer, Mikael Sili,

1.Mötets öppnande

2.Uppföljning av föregående mötesprotokoll
Fredrik skulle ta kontakt med elevrådet men har inte lyckats få till en tid som passar. Han gör ett nytt försök nästa termin.

3.Frågor från elevrådet - se ovan

4.Rektorn informerar
Ny termin på gång vilket innebär ändringar i personalgruppen.
Lena Classon, slutar arbetsprövning avslutad.
Kerstin Eliasson, vidareutbildar sig genom lärarlyftet, påverkar en dag i veckan.
Victoria Cristiansson, fortsätter inte i 3A utan går in och täcker upp för Kerstin Eliasson.
Susanne Eklund Gustafsson kontaktlärare, tjänsten förlängs ej.
Victoria Svensson tar över Susannes tjänst.

5.Information om föräldraföreningen.

6.Övriga frågor.

Hur fungerar det med speciallärarna på skolan?
En av föräldrarna frågade om hur det fungerar med speciallärarna på skolan.
Mikael svarar med att det kommer att bli fler elever som kommer få chansen att få hjälp. Föräldern är tveksam och har hört det motsatta, tom att vissa lärare inte anser att det fungerar.
Mikael säger att det är upplagt på ett annat sätt än tidigare. Nu arbetar lärarna mycket med samtalsträning, vilket kan ta tid innan resultat blir synliga.

Oroligt i klass 5
Den senaste tiden har det varit oroligt i klass 5 på skolan. Det är rörigt i klassrummet och respekt för lärare och kamrater är låg. Mikael meddelar att resurser är insatta. Eventuellt är en splittring av klassen på gång. En extra pedagog som hjälplärare har också diskuterats. Föräldrarna i klassen har kallats till möten. Personalen har varit på handledning. Och skolan har anlitat en coach som observerat gruppen för att kunna ge hjälp till fler åtgärder.

Når Håstenskolan kunskapskraven?
För en månad sedan stod det att 20 % av niorna på Håstensskolan inte är behöriga till högre studier. En förälder ställde frågan varför siffran är så hög.
Mikael anger anledningar som elever som är nyinflyttade i landet, elev från resursskola, föräldrar som avsagt sig hjälp samt andra inlärningssvårigheter hos en elev.
Frågan kom också fram om vad som görs för de elever som inte når målen.
Mikael berättade om arbetsgången för de som inte når målen:
1 samtal med läraren
2. samtal med hemmet
3. möte på skolan med föräldrar och lärare
4. ev utredning om vad som kan göras.

Lärarna har elevkonferens 1g i veckan där elever som inte når upp till målen tas upp och diskuteras.

Utredning gällande anpassning av kommunens skollokaler
Alla föräldraföreningar har fått chansen att lämna sina synpunkter på eventuella förändringar i sammansättningen av kommunens skollokaler. Föräldraföreningen har skickat ut remissförlaget till samtliga föräldrar i föreningen för att de skall ha en chans att kommentera det. Remissförslaget från vår förening skall vara inne senast den 21 december 2009.
Samtliga närvarande deltagare på mötet bestämde enhälligt att inte stödja något av givna förslag. Det enda som ansåg lämpligt var en ändring av upptagningsområdet för skolorna. Fredrik kommer att skicka in vårt svar på måndag den 21 december.
En fråga förknippat med området som togs upp var den om varför vissa skolor i kommunen inte ens är med i förhandlingarna. Vad är det som gör att dessa skolor inte berörs? Vi kommer att ställa frågan tillsammans med vårt remissvar.

Krav på alternativ till lightprodukter på Håstensskolan.
Vi fick ett brev från en förälder som undrade om vår skola serverade lightprodukter till måltiderna. Mikael konstaterade att några av produkterna är ligth produkter t.ex. margarin. Åsa tog på sig uppgiften att kontakta med kommunens ansvarige för skolmåltiderna Anita Gedén för att höra hur vi skall göra för att byta ut dessa.
Vi fortsätter att diskutera och undersöka den här frågan vid nästa möte.

7.Säg din mening !
Är det någon av frågorna ovan du vill kommentera kan du gör det genom att gå in på vår blogg och trycka på kommentarer. Då blir din kommentar synlig för alla i föreningen och kan diskuteras öppet. Du kan givetvis vara anonym om du så vill.
http://foraldrarpahasten.blogspot.com/


Vi önskar alla en God jul och ett Gott nytt år

Kommande möten
17/2
14/4
25/8
15/9 nästa årsmöte

8.Föreningens ekonomi:
PG: 14.278 kr

10.Nästa möte onsdagen den 17 februari kl. 18.30 Alla är välkomna !

11. Mötets avslutande

3 kommentarer:

 1. Hej!

  Reagerar på avsnittet om att många nior på håstensskolan inte är behöriga. Vad man märker av svaren i inlägget så tar skolan alltför lätt på detta. 20% d. v. s. 1 av 5, ganska många. siffrorna för året innan låg också på samma höga nivå, 19% enligt tidningen.

  Varför är det då så? Enligt rektorn Nyinflyttade elever från utland, elever från resursskola, föräldrar vill inte hjälpa till samt en elev som har inlärningssvårigheter. man kan säga om det finns 50 st nior så innebär detta att vi talar om tio elever inte bara förra året utan även året innan. Tveksam till den förklaringen.

  Vad gör man då? Enligt rektorn följande:
  -lärarsamtal
  -Samtal med hemmet
  -möte på skolan mellan föräldrar och lärare
  -Ev. utredning om vad som skall göras.
  Låter bra men fungerar det så i praktiken. Inte vad jag hört.

  Tycker att skolan måste se över hur de arbetar med detta problem, trots allt har de ett ansvar för att elever blir godkända i grundämnen.(Man kan inte lägga över allt på föräldrar)
  De elever som inte blir godkända får en uppförsbacke redan från början och det är bevisat i undersökningar att de i många fall har en lång väg tillbaks.

  En annan reflektion på detta är varför håstensskolan ligger så långt efter övriga Skolor i Varberg?

  SvaraRadera
 2. Mikael Sili; rektor Håstensskolan17 december 2009 21:47

  Hej!

  Att så många som 20% inte når målen på Håstensskolan är beklagligt, och heller inget som vi som arbetar på Håstensskolan tar lätt på.

  Som det skrivs finns det förklaringar till de flesta fall, men det innebär för den sakens skull inte att det inte arbetas med eleverna.

  Att vi har så dåliga resultat är också en av anledningarna till att vi på skolan valt att se över hur det extra stödet sätts in. Detta har resulterat i resursteamet, som när det är helt utbyggt ska bestå av specialpedagog, resurslärare och elevassistent. Dessa resurser ska kunna vara behjälpliga med att utreda och tillrättalägga material samt även i mindre grupp kunna undervisa de elever som är i behov av extra stöd.

  Tidigare har det på Håstensskolan funnits en speciallärare som försökt hjälpa alla de elever som behövt hjälp.

  Dessutom är det så, vilket även skolverket påpekat, att bedömning och betygsättning inte är helt likvärdig i kommunen. Varje skola har till stor del arbetat efter sina kriterier vid bedömningar. Det har inletts ett stort arbete i kommunen för att se till att likvärdigheten säkras.

  Allt detta sammantaget hoppas jag kommer att göra att fler elever får rätt hjälp i tid och att de kommer att bedömas på samma sätt i hela kommunen, så att fler får möjligheten att nå de mål som är uppsatta.

  SvaraRadera
 3. Hej!
  Tack Mikael för svaret på min kommentar.
  Jag är säker på att det arbetas med detta problem, och förutsätter att man arbetar för elevernas bästa.
  hoppas också att detta prioriteras så att kurvan med underkända elever vänds, och att man även ger elever som går på Håstensskolan samma förutsättningar/bedömningar som i övriga skolor.

  Jag är helt säker på att elever på håstensskolan är minst lika duktiga som eleverna i övriga skolor. Tittar man på upptagningsområdet så stöder det min teori att dessa elever tillhör kategorin som bör kunna ligga väl framme i skolan. (det finns undersökningar även om detta)

  slutsatsen är att procenttalen är för höga

  SvaraRadera