Stadgar 2012


Förslag till nya stadgar

Stadgar för Håstensskolans föräldraförening
antagna vid föreningens bildande den 24 september 1997
Modifierade vid årsmötet den 25 september 2012, bekräftade vid extrastämma 27 november samma år.

§1                  Ändamål
Föreningen, vars namn är Håstensskolans Föräldraförening, har till uppgift att inom Håstensskolans rektorsområde stödja hemmen och skolan i deras strävan att ge barn en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling.
Föreningen arbetar för att samarbetet mellan hem och skola utvecklas samtidigt som föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks. Föreningen vill också medverka till utvecklingen av en skola som ger eleverna ökat ansvar genom social fostran och låter varje barn utveckla sina anlag, få kunskaper och öva färdigheter med utgångspunkt från sina förutsättningar. Verksamheten skall grunda sig på dessa stadgar. Arbetet skall präglas av samarbete och samverkan med skolan.

§2
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§3                  Medlemskap
Medlemskap i föreningen tillkommer alla med anknytning till Håstensskolan i Varberg. Medlemskap bekräftas genom att erlägga medlemsavgift.

§4                  Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

§5                  Föreningsmöten
Föreningens årsmöte skall hållas varje år i början av höstterminen.
Extra föreningsmöte skall hållas då styrelsen finner det erforderligt eller då det skriftligen påkallats av minst tio (10) procent av medlemmarna.

Kallelse med förslag till dagordning skall utfärdas av styrelsen och tillställas medlemmarna, i fråga om årsmöte minst tre (3) veckor, i fråga om extra möte minst en (1) vecka före mötet. I kallelse till extra möte skall angivas för vilket ändamål mötet hålles.

§6                  Dagordning vid årsmöte

Vid årsmötet skall förekomma
1.          Val av
a. mötesordförande
b. sekreterare
c. två protokolljusterare, tillika rösträknare
2.          Fråga om mötet blivit behörigen kallat
3.          Fastställande av dagordning
4.          Föredragning av
a. styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
b. revisorernas berättelse
5.          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6.          Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
a. styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
b. övriga förslag från styrelsen
c. förslag från medlemmar
7.          Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan
8.          Fastställande av medlemsavgift och budget
9.          Val av styrelse
a. ordförande för ett år
b. minst fyra (4) ordinarie ledamöter för två år
c. två (2) suppleanter för ett år
10.      Val av representanter i samverkansorgan inom rektorsområdet och i olika samhällsorgan.
11.      Val av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant för vardera ett år
12.      Val av en (1) ordförande och en (1) ledamot i valberedningen för vardera ett år
13.      Övriga frågor

§7      Rösträtt, valbarhet mm
Rösträtt på föreningens möten har varje närvarande medlem. Omröstning sker öppet. Val skall företas med slutna sedlar om så begäres. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel majoritet och vid lika röstetal genom lottning. Yttrande- och förslagsrätt har övriga till mötet kallade eller inbjudna.
Valbarhet att representera föreningen enligt §6 punkterna 9a och 10 är endast medlem som tillika är förälder med barn i skolan eller skolförberedande verksamhet.

§8      Ärenden
Vid föreningsmöten enligt §5 får till avgörande företagas endast ärende som angivits i kallelsen eller varit upptagen på det utsända förslaget till dagordning eller som står i omedelbart samband med sådant ärende. Medlem som önskar få ärende framlagt för beslut på årsmötet skall senast fjorton (14) dagar före årsmötesdagen tillställa styrelsen skriftlig framställning (motion) i ärendet.

§9      Valberedning
Årsmötet utser utanför styrelsen valberedning enligt §6 punkten 12.
Valberedningen förbereder samtliga vid årsmötet förekommande val, utom val av valberedning, för tiden fram till nästa årsmöte.
Valberedningens ledamöter har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.

§10    Styrelse
Föreningens styrelse består av ordförande samt minst fyra (4) ordinarie ledamöter jämte två (2) suppleanter i ett sådant antal att föräldrarepresentanterna utgör majoritet.
Ordföranden väljs för en tid av ett år och övriga ordinarie ledamöter för en tid av två år, varvid tillses att mandattiden utgår växelvis så att halva antalet mandat förnyas årligen. Suppleanterna inträder i den ordning årsmötet bestämmer.
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av föreningens ordförande ensam.
Skolledningen, skolans personal och eleverna, genom elevrådet, kan och bör beredas möjlighet att utse vardera en adjungerad styrelseledamot och vardera en suppleant.

§11    Konstituering
Styrelsen beslutar själv hur den ska konstituers. Styrelsen kan till sig adjungera enskild person.

§12    Uppgifter
Föreningsstyrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadger, idéprogram och vid föreningens möten fattade beslut samt är mellan dessa möten föreningens beslutande organ.
Styrelsen åligger särskilt
       att förbereda föreningens årsmöte och extra möte
       att verkställa vid sådana möten fattade beslut
       att senast fem veckor före föreningens årsmöte till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse jämte balans- och resultaträkningar avseende senaste verksamhetsåret.

Styrelsens uppgift är i övrigt
       att informera medlemmarna om föreingens verksamhet
       att samordna och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen
       att verka för utbyte av erfarenheter dem emellan
       att förmedla material till föreningens funktionärer och medlemmar så att de kan fullgöra sin roll i föreningen
       att hålla kontakt och samarbeta med myndigheter och organisationer som har till uppgift att verka för barns och ungdomars vård och utveckling
       att kontinuerligt hålla valberedningen informerad om sitt arbete genom att tillställa dess ordförande protokoll samt kallelse och föredragningslista till styrelsens sammanträden.

§13    Sammanträden
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen samt därutöver på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så påkallar. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.
Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt.

§14    Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet en revisor och en revisorssuppleant. Revisorn skall avge sin berättelse senast tre veckor före årsmötet. Föreningens verksamhetsår löper från den 1 juli till den 30 juni, för att följa läsåret.

§15    Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande möten av vilka det ena skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst två månader förflyta.

§16    Upplösning
För upplösning av Håstensskolans Föräldraförening fordras beslut i samma ordning som stadgas i §15. För giltighet av beslut om upplösning krävs dock 3/4-majoritet vid vardera mötet. Upplöses föreningen skall tillgångarna överföras till Elevrådet vid Håstensskolan.

Utskrivet 1997-09-26/DDJ
Reviderat 2012-08-18/GJ