lördag 1 januari 2011

Protokoll 2010-11-16

Protokoll fört vid möte Håstensskolans föräldraförening 2010-11-16

Närvarande:
Åsa Einarsson Monica Sjögärd Viktoria Svensson
Göran Myrne Maria Svedberg Victoria Ottosson
Ann-Sofi Karlsson Ylva Härdeman Mikael Sili

§1. Ordförande Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Elevråd
Viktoria och Mikael berättade om arbetet med elevrådet, hur det börjar ta form och att de möten som hittills ägt rum har fungerat bra. Eleverna tränas fortlöpande i det demokratiska arbetet med att tycka till och komma med åsikter.

§3. Rektor informerar
a) KRAM: När det inträffar ett ärende där en elev känner sig kränkt, dokumenteras detta i en särskild pärm av den vuxne på skolan som först kommit i kontakt med ärendet. KRAM-gruppens vuxenrepresentanter läser regelbundet de ärenden som förs in i pärmen och om en elev förekommer i flera ärenden tas diskussionen om huruvida vårdnadshavare ska kontaktas. Den som, om fallet så kräver, kontaktar vårdnadshavare kan vara kontaktlärare eller KRAM-gruppens vuxenrepresentanter. Skulle kränkningarna inte upphöra efter att vårdnadshavarna blivit informerade, kan rektor avgöra att gå vidare genom att exempelvis skriva ett åtgärdsprogram. Mikael berättar att det initialt under höstterminen var en del ärenden som KRAM-gruppen behandlade, men att stämningen nu är god.

b) INFOMENTOR: Skolan har en ny databas för omdömen där all information om elevernas arbete, närvaro med mera dokumenteras. Under ht 2010 är det enbart omdömen som skrivs in i databasen. Till våren är förhoppningen att närvaro och annan viktig information om elevens skolgång kan skrivas in. Kommunens ambition är att till höstterminen 2011 använda databasen fullt ut och då ska även vårdnadshavare kunna logga in och löpande ta del av information gällande ”sin” elev. Mötet lyfter fram att det vore bra att få en tydligare bild i de skriftliga omdömena hur en elevs prestationer förhåller sig i relation till de olika betygsnivåerna. Mikael svarar att det samtalet kan berörd lärare ha med eleverna och då förtydliga hur eleven ligger till. Ylva Härdeman inflikade att det kan vara svårt att betygsbedöma elever i mitten av terminen eftersom mycket tid kvarstår att arbeta vidare på.

c) BESÖK PÅ SKOLAN: Mikael informerade om att han inom kort kommer att skicka ut information, samt bifoga ett formulär, till samtliga vårdnadshavare om regler och policy kring besök under skoltid av vårdnadshavare. Detta för att garantera integritet och säkerhet för alla elever. Det räcker att en vårdnadshavare i en specifik klass menar att det inte är lämpligt att andra vårdnadshavare besöker klassen, för att ett besök ska avvisas. Anledningen till att Mikael skickar ut informationen med blanketten att fylla i, är att skolan exempelvis kan ha elever som har skyddat identitet, olika funktionshinder eller andra orsaker som innebär att den elevens vårdnadshavare inte önskar att andra ska besöka skolan/klassen.

Mötet undrar över om man kan diskutera situationer som uppstår i en klass, och med vem man kan lyfta sådana frågeställningar. Mikael svarar att den allmänna ordningen i en klass kan alltid diskuteras med respektive klasslärare, men att andra elever än det egna barnet inte bör diskuteras. Som vårdnadshavare är vi alltid välkomna att kontakta Mikael om vi har frågor av ovan karaktär.

d) NY BIBLIOTIKARIE: Ulrika Johansson är ny bibliotekarie på skolan sedan månadsskiftet oktober-november.

e) CYKELHJÄLMAR: Eleverna ska i samband med cykelutflykter under skoltid använda cykelhjälm. Oavsett om eleven fyllt 15 år.

f) ELEVDATORER: Mikael berättar att elevdatorer kan bli aktuellt tidigast höstterminen 2011. I första hand ska personalen få varsin dator. Håstensskolan har utökat de så kallade accesspunkterna på skolan vilket innebär att det trådlösa nätet breddats och att möjligheterna till att använda datorer i klassrummen förbättrats.

g) RESURSFÖRDELNING: Mötet lyfter frågan om hur resurser fördelas i de olika åren. I jämförelse med andra skolor upplevs lärartätheten högre. Vad beror det på? Finns det någonting att göra för att öka resurserna?

Mikael svarar att beroende på hur många elever skolan har, tilldelas resurser. Det finns idag ingen begränsning för hur stor en klass får vara. Förr var det 24 elever, upp till 30 per klass. Mikael menar att Håstensskolan inte har nämnvärt större klasser och färre personal än andra skolor. Vi har exempelvis i F-klasserna 19 barn och tre vuxna.

Mötet menade att arbetet i F-klassen på Håstensskolan är eftersatt. Att eleverna när de börjar år 1 redan är ”efter” i sin kunskapsutveckling. Detta har blivit tydligt i läsårets år 1 vid jämförelse med andra skolor. Kan klassmorfar vara resurs?

Mikael svarar att klassmorfar inte får undervisa. De arbetsuppgifter som klassmorfar ska göra finns specificerade i deras uppdrag. Exempelvis vara ute på rasterna, vara behjälpliga i elevcafé med mera.

h) NY VAKTMÄSTARE: Larry Skogman har slutat på Håstensskolan och en ny vaktmästare kommer att tillträda inom kort, hoppas Mikael.

i) SKOLANS EKONOMI: Mikael redovisar att skolans underskott i ekonomin kvarstår på grund av de merkostnader som uppstod i samband med föregående vinterns takras samt fuktskador.


§5. Föreningens ekonomi
Monica redogör för aktuellt ekonomiskt läger i föreningen. För närvarande 8023,36 SKr samt en handkassa a´ 34 kronor. Medlemsantalet har ökat något och är för närvaranden cirka 50 stycken.
§6. Nästa möte: tisdagen den 18 januari 2011 klockan 18.30.


§7. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

_______________________________ _______________________________
Mötesordförande Mötessekreterare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar