lördag 22 januari 2011

Protokoll 2011-01-18

Närvarande:
Åsa Einarsson Monica Sjögärd Viktoria Svensson
Göran Jarhult Lisbeth Hesslow Mikael Sili

§1. Ordförande Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Göran Jarhult valdes till justerare.§3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- Förtydligande av ”BESÖK PÅ SKOLAN”: Det är enbart elever i år F-6 som fått blankett hemskickad om godkännande av besök av annan vårdnadshavare än egen på skolan. Mikael Sili berättar ett flertal vårdnadshavare fyllt i att de vill veta i förväg om någon vårdnadshavare ska besöka en viss klass.
- Ordförande vill att rektor Mikael Sili förtydligar: ”I jämförelse med andra skolor upplevs lärartätheten högre.” Med detta menas att vi valt att arbeta med mindre grupper och därmed får en ökad lärartäthet per grupp och elev.
§4. Dagordningen godkändes.

§5. Elevråd
Viktoria berättade att elevrådet kommer att öka antalet möten den här terminen för elever år 6-9. Detta då höstens erfarenhet visat sig att möte var femte vecka inte räckt till för att elevrådet ska känna att de uppnår syfte och mål fullt ut. De yngre årens elevråd kommer även den här terminen att träffas var femte vecka. Under vårterminen kommer en så kallad tre-studs-död-turnering (volleyboll) att arrangeras på initiativ av elevrådet. Detsamma gäller Operation Dagsverke den 9 juni.

§6. Information från lärare
- Lisbeth Heslow berättar att vecka 7 är det temavecka. Rubriken är Vad gör alla människor hela dagarna och syftet är att det ska vara arbetslivsorienterad vecka. Föreläsare från näringslivet kommer till skolan. Eventuellt kommer någon/några klasser att få möjlighet till studiebesök. Temaveckan utformas i samarbete med Transfer (del av verksamheten som Varbergs kompetensutveckling bedriver).
- År 9: NÄP (Nationella ämnesprov) påbörjas den 8 februari med svenskämnet. Därefter är det NO, följt av engelska och fram i maj matematik.
- År 5: Inga NP genomförs i år för åk 5.
- År 3: Provtillfällena är utspridda över terminen med start i mitten av mars.
- Södra Cell kommer till niorna och ska göra papper måndagen den 24 januari.
- Operabesök för år 9 är bokat till den 5 april. Ann-Sofie Gustavsson håller i detta.
- År 9 ska vintertälta med Göran Andersson i början av februari.
- De två elever som valts ut att åka till Auschwitz började igår (16/1) sina förberedelser inför resan. Medföljande lärare från skolan är Bengt Hesslow.
- Dansinspiratörerna besöker skolan vecka 12 och torsdagen den 24 mars bjuds samtliga elever i år 9 in till dans i gamla Idrottshallen (Danska vägen).
- År 8 planerar den traditionella resan till Hallands Väderö i maj.
- Håstensskolan har påbörjat ett arbete med att hitta en profilering av skolan som ett naturligt steg utifrån de effektmål som Varbergs kommun har.
§7. Rektor informerar
a) KRAM: Mikael berättar att det just nu pågår ett arbete med beteendemodifikation på skolan. Beatrice Arvidsson är inkopplad och har haft en första träff med personal och rektor. Arbetet påbörjas vecka 5 och kommer att pågå i tio veckor. Bland annat innehåller arbetet tjej-och killgrupper med värdegrundsarbete. I första hand kommer en av klasserna som tillhör arbetslag Diamanten att få ta del av processen.
b) INFOMENTOR: Från och med den här terminen ska frånvaro registreras i databasen. Fortfarande kvarstår en del frågor kring sekretessen för att kunna ge vårdnadshavare tillgång till den information som läggs in i InfoMentor. Mikael berättar vidare att Håstensskolan ligger långt fram i kommunen vad gäller användandet av databasen. Per dagens datum har endast fyra skolor i Varbergs kommun lagt in scheman så att frånvarorapportering kan göras via databasen. Vi kan alltså vara stolta över att vi ligger i framkant med detta.

c) PERSONAFRÅGOR: Monica undrar när besked om vilka som ska arbeta med de olika klasserna kommande läsår är klart. Mikael svarar att i mitten av maj vet vi hur personalstyrkan ser ut. Då bör organisationen för läsåret 2011/12 vara klar. Åsa undrar om blivande år 9 ska byta svensklärare till nästa år. Mikael svarar att nuvarande svensklärare i klassen har ett vikariat det här läsåret.

d) NY VAKTMÄSTARE: Tjänsten är utlyst. Sista ansökningsdag är 28 januari.

e) SKOLANS EKONOMI: Mikael berättade att förra budgetåret, 2010, gick vi med ett underskott. Underskotte kan härledas till vattenskadorna som drabbade skolan i februari 2010. Mikael kommer att äska pengar från BUN med motivering den omfattande läckan.

f) ÖVRIGT: Beräkningen är ett elevtapp på tolv elever till höstterminen 2011. Det motsvarar en heltidstjänst. Val till gymnasiet sker 1 mars. Studiedag 14 mars.

§8. Föreningens ekonomi
Monica redogör för aktuellt ekonomiskt läge i föreningen. För närvarande 7 708,36 Skr samt en handkassa a´ 34 kronor. Medlemsantalet är för närvaranden 45 stycken. Medlemsantalet har ökat jämfört med föregående år vilket är positivt! Nytt infobrev skickas ut via e-post.

§9. Övriga frågor
Åsa undrar över veckobrev och om det finns möjlighet att alla klasser kan få sådana. Monica menar att hon saknar information om vad som händer och hade önskat mer information.

§10. Nästa möte: tisdagen den 15 mars 2011 klockan 18.30.

§10. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet._______________________________ _______________________________
Mötesordförande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar