måndag 2 september 2013

Årsmöte 24 september 18:30

Den 24 september är alla välkomna till årsmöte i Håstensskolans föräldraförening.

Vi börjar med att besluta om vi ska fortsätta med föreningen.

Om vi ska det, kör vi dagordningen

1.          Val av
a. mötesordförande
b. sekreterare
c. två protokolljusterare, tillika rösträknare
2.          Fråga om mötet blivit behörigen kallat
3.          Fastställande av dagordning
4.          Föredragning av
a. styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
b. revisorernas berättelse
5.          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6.          Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
a. styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
b. övriga förslag från styrelsen
c. förslag från medlemmar
7.          Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan
8.          Fastställande av medlemsavgift och budget
9.          Val av styrelse
a. ordförande för ett år
b. minst fyra (4) ordinarie ledamöter för två år
c. två (2) suppleanter för ett år
10.      Val av representanter i samverkansorgan inom rektorsområdet och i olika samhällsorgan.
11.      Val av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant för vardera ett år
12.      Val av en (1) ordförande och en (1) ledamot i valberedningen för vardera ett år
13.      Övriga frågor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar