tisdag 15 mars 2011

Protokoll 2011-03-15

Närvarande:
Åsa Einarsson Monica Sjöblom Viktoria Svensson
Göran Myrne Göran Jarhult
Ulrika Nittfors Mikael Sili Carola Sävenskog

§1. Ordförande Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Göran Myrne valdes till justerare.§3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- Årets resa till Auschwitz som ordnas av extern organisation är inställd på grund av att en av arrangörerna drabbats av olycks- och sjukdomsfall i sin familj.
- Båda niorna på skolan har nu vintertältat med Göran Andersson. Allt förlöpte smidigt och bra och detta var de sista övernattningarna Göran Andersson genomförde eftersom han går i pension i juni 2011.

§4. Dagordningen godkändes.

§5. Elevråd
Håstensskolan är nu anmäld till Operation Dagsverke och kommer att genomföra projektet den 9 juni. Skolan deltar i och med sin anmälan i en utlottning om att få träffa Dalai Lama i samband med en officiell träff nere i Lund/Malmö.

§6. Information från lärare
- Rektor berättar att temaveckan som arbetslag Diamanten hade vecka 7 med rubriken Vad gör alla människor hela dagarna gick bra. Föreläsningar och studiebesök, redovisningar i informationssalen och eleverna tog många egna initiativ. Bland annat besökte Annelie Georgsson från Minnesmottagningen i Varberg oss, ambulanssjuksköterskan Katarina Johansson och personal från Norlandia Care. Elevernas redovisningar var bra, och rektor lyfter särskilt fram eleverna i år 6 som inför en fullsatt informationssal redovisade för sina äldre skolkamrater. Polisen i Varberg tyckte att det var ett bra initiativ, men skulle i framtiden uppskatta om de var förberedda eftersom det fanns ett stort intresse bland våra elever att besöka dem.

- De nationella ämnesproven pågår. Imorgon är det dags för år 9 att skriva proven i NO.

- Arbetet med Håstensskolans profilering fortlöper, berättar rektor. Skolan har tagit emot kostnadsförslag från de klubbar som i ett initialt skede är intresserade av att medverka. Även en elevenkät kommer att genomföras under de kommande veckorna för att se vilket intresse eleverna har av at ta del av en profilering. Arbetsnamnet på profileringen är per dagens datum Friluftsliv-Hälsa-Idrott. Håstensskolan har egentligen redan idag en profilering mot idrott eftersom man har en extra lektion i idrott per vecka. Rektor kommer att se över det ekonomiska och i vilken omfattning vi kan starta upp till hösten 2011. Beroende på var i skolgången en elev befinner sig, är inriktningen olika. I de yngre åren blir fokuseringen på friluftsliv, i ”mellanåren” mot hälsa och de äldre elevernas inriktning blir mer fokuserad mot idrott.
- Ulrika Nittfors informerade om hur arbetsgången då KRAM-ärenden uppstår fungerar. De vuxna som arbetar med KRAM har delat upp de olika åren mellan sig. Ulrika Nittfors menar att man ska skilja på ”mobbningsärenden” och ”vanligt bråk”. Mötet frågar vems uppfattning av att vara utsatt som ska råda, personalens eller elevens. Ulrika Nittfors berättade at KRAM_gruppen har ett slags namnsystem där kartläggning av situationer/händelser skrivs ner.

Ulrika Nittfors svarar på frågan om hur många allvarssamtal skolan har haft, att det rör sig om cirka 25 stycken. Mötet undrar om den som blivit utsatt också upplever att det blir en bättre situation och Ulrika Nittfors svarar att det är viktigt att man tar det så fort man kan, men att det alltid kan vara så att man kan uppleva att det tar för lång tid i ett ärende. Mötet frågar om rektor tagit emot mer allvarliga händelser och berättar att han ungefär har haft cirka 4-5 samtal.

Ulrika Nittfors berättade om blanketten som lärarna ska fylla i då de noterar en situation och att den blanketten hjälper KRAM att ”sovra” i ärendena. Hon menar att detta har givit skolan en bra bild av vad som händer. Vidare har KRAM-gruppen förebyggande samtal, både med de som utsätter och de som blivit utsatta. KRAM-gruppen tar gärna emot samtal från föräldrar om saker som kan ha uppstått. Mötet upplever att arbetet känns tryggt.

Rektor påtalar vikten av att händelser dokumenteras så att dels ett underlag för vidare arbete finns, dels för att kunna se vilka som utsätter samt vilka som blir utsatta. Eleverna får rekommendera vilka som ska vara elevrepresentanter i KRAM. I KRAM arbetar sex personal och en elev från varje klass. De klasser som har många elever, år 7 och 8, har två representanter. Ulrika Nittfors berättar att de har regelbundna möten.

Mötet undrar över dokumentationen och vilka som har tillgång till den. Rektor berättar att han avgör om ett ärende ska omfattas av sekretess, och att det är Regeringsrätten som möjligen kan lyfta sekretessen om det skulle vara så. Vårdnadshavare har alltid rätt att begära ut all dokumentation om sina egna barn, men om en annan vårdnadshavare begär ut samma information avpersonifieras handlingen.

§7. Rektor informerar
a) KRAM: Arbetet som Beatrice Arvidsson är inkopplad på fortlöper och hon har tre möten kvar med elever. Även vårdnadshavare har varit på ett informationsmöte med henne om hur arbetet fortlöper och syftet med det. Arbetet har sin utgångspunkt i olika värderingsövningar och rektors uppfattning är att det fungerar bra. Rektor hoppas att det ska mynna ut i en ökad förståelse för varandra i den aktuella årskullen.
b) INFOMENTOR: Imorgon, onsdagen den 16 mars, kommer undervisande lärare att föra in så kallade ”trianglar” i omdömesbasen InfoMentor. En triangel innebär att eleven riskerar att inte nå målen och ska ses som en kvalitetssäkring för rektor att ha insyn och kunskap om var eleverna befinner sig i relation till de nationella målen. Övriga klasser förs in den 5 april. Mötet undrar om skolan kommer att hinna fixa till eventuella ”trianglar”, och det anser rektor att skolan kommer att klara av. Mötet undrar vilka stödåtgärder som kan sättas in för att en elev ska nå målen. Rektor svarar att exempelvis resursteamet, specialpedagogen eller undervisande lärare kan agera. Mötet undrar vilken effekt specialpedagogen har i relation till elever i behov av särskilt stöd, och rektor svarar specialpedagogens roll är konsultativ. Exempelvis ska specialpedagogen utreda vilket behov av särskilt stöd en elev behöver, och att det är rektor som beslutar om stödet ska sättas in eller inte, samt hur och med vilka resurser. Skulle specialpedagogen inte kunna ”sätta fingret på” en elev behov, finns elevhälsa med skolpsykologer och BUP exempelvis att tillgå.

c) PERSONALFRÅGOR: Organisationen för kommande läsår är inte klar. Rektor berättar att varje klass kommer att bestå av 25-30 elever genomgående på skolan. Mötet frågar hur rektor tänker kring elever i behov av särskilt stöd. Rektor svarar att vi idag har två elevassistenter att tillgå från år 4 och uppåt, samt resursteamet på skolan. Mötet menar att man inte kan plocka ut en elev från ordinarie grupp i alla ämnen, och i sådana fall tänker rektor at elevassistenten kan gå in. Mötet undrar varför inte assistenter har gått in i dagsläget i de klasser där behov finns, och rektor menar eftersom vi har mindre storlek på klasserna har det inte behövts. Mötet menar att det är bättre om en elevassistent är ute i de olika klasserna och arbetar där, än att eleven lyfts ut ur gruppen. Rektor menar att elevassistenten ska stötta eleverna genom att förklara och bryta ner det material som eleven ska arbeta med.

Ingrid Kristenson, resurslärare för de tidigare åren, och Göran Andersson, lärare i matte och NO går i pension slutar till våren. Ingen ny personal ersätter Ingrid Kristenson utifrån, utan tjänsten kommer att täckas upp med befintlig personal. Inte heller för Göran Andersson kommer ersättare att anställas. Viktoria Svenssons fortsatta tjänstgöring på Håstensskolan vet rektor inte heller något om.

Mötet ifrågasätter om det inte kommer att uppstå en lärarbrist om inte nyanställningar görs. Rektor menar at det är upp till skolan att lösa det med befintliga resurser. Rektor uppskattar att elevtalet inom några år kommer att stiga.

d) SKOLANS EKONOMI: För drygt fyra år sedan fanns en fördelningsprincip för de olika skoldistrikten. Idag är det upp till varje enskild rektor att besluta om hur pengarna en skola får ska fördelas inom den egna organisationen. Förr fanns en så kallad lönekompensation för skolor med äldre personal, idag är den ekonomiska delen borttagen. Malin Krantz, ordförande för BU-nämnden besökte skolan förra veckan.

Glädjande kan rektor berätta att Håstensskolan inte behövde behålla underskotet som uppstod i samband med takraset förra året på 340 000 kronor, utan underskottet nollades.

e) NY VAKTMÄSTARE: Shpend Mulaj är sedan drygt två veckor tillbaka anställd på fyrtio procent på Håstensskolan.

f) ÖVRIGT: År 4 och 5 genomför en ”intern” PRAO på skolan. Eleverna är med skolans lokalvårdare samt personalen i matsalen. Detta har hittills varit mycket uppskattat av såväl elever som lärare.

Håstensskolan har blivit beviljade, efter ansökan, 8000 kronor för att förbättra utomhusmiljön (skolgården). Ansökan skrev av personal på skolan, men föräldraföreningen omnämndes.

§8. Föreningens ekonomi
Monica redogör för aktuellt ekonomiskt läger i föreningen. För närvarande 7690,36 SKr samt en handkassa a´ 34 kronor. Medlemsantalet är för närvaranden 46 stycken. Föreningen behöver fundera över hur vi kan rekrytera fler medlemmar.

§9. Övriga frågor
Ulrika Nittfors undrar över det ekonomiska bidraget som tidigare år utgått till år i samband med resa till Hallands Väderö, om det kan falla ut i år också. Eftersom föreningen inte har så många medlemmar blir bidraget mindre i år (sett till de samtliga resor/utflykter som föreningen tidigare sponsrat med). Föräldraföreningen uppskattar att 7000 kronor kan avvaras, varav Hallands Väderö tidigare har fått 3000 kronor. Resan till Navet, för år 4, har tidigare fått 1300 kronor. Samt bussresor för 3000 kronor. Dessutom fick Diamantens och Opalens arbetslag 1500 var för att köpa lekmaterial.

Mötet överlåter till skolan att fundera över hur mycket pengar och till vad man önskar få ekonomiskt stöd.

§10. Nästa möte: tisdagen den 10 maj 2011 klockan 18.30.

§10. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar