tisdag 6 september 2011

Protokoll 2011-05-10

Närvarande:
Åsa Einarsson Monica Sjöblom Viktoria Svensson
Göran Myrne Göran Jarhult Catrin Yngbro
Mats Nilsander Mikael Sili Malin Åkesson
Marie Du Rietz Annika Kallebäck Cissi Meltzer

§1. Ordförande Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Monica Sjöblom valdes till justerare.
§3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§4. Dagordningen godkändes.§5. Elevråd
- Viktoria Svensson informerar om några saker som eleverna ”fått igenom”, exempelvis duschdraperi i tjejernas dusch i idrotten. Viktoria berättar också om de tankar om skolans rykte ”utanför skolan som elevrådet lyfte fram på senaste mötet. Mötet diskuterar varifrån sådana uppfattningar kan komma ifrån. Någon tänker att det kan vara ”gammalt” som ligger kvar och att den reella situationen inte är så allvarlig. Rektor menar att vi har påbörjat ett arbete med att vända attityder och att skolan strävar efter exempelvis ”coolt att kunna”.

- Rektor har tilltro till att profileringen kan innebära ett ”lyft” och att Håstensskolan faktiskt är ensamma om att knyta det samarbete de gjort med just profileringen. Mats berättar om hur elever premierades på Mariedalsskolan där han tidigare arbetat och rektor berättar om att han har tankar åt det hållet.

- Föräldrar med barn i år 6-9 berättar att de inte hör att det inte skulle vara ”coolt att kunna”, utan att eleverna upplever det som positivt att lyckas.

§6. Rektor informerar
a) ORGANISATION: Diskussion om tjänstefördelning. Föräldrar till elever i blivande år 9 lyfter frågan om Helén Gunnarsons fortsatta tjänstgöring på skolan. Rektor förklarar att eftersom Helén inte har en tillsvidaretjänst i Varbergs kommun, och elevtalet på Håstensskolan år 6-9 viker kommande läsår, finns inget utrymme för fortsatt arbete för Helén på skolan. På frågan vart föräldrar kan vända sig för att fortsätta diskutera frågan, hänvisar rektor till sin chef Joachim Wadström. Föräldrarna ifrågasätter kontinuiteten för eleverna.

Rektor menar att med profileringen kan det tillkomma nya elever till skolan. Rektor menar att om tretton (13) elever börjar på skolan, kan öppning för övertalig personal möjliggöras.

Föräldrar undrar om så kallade resurslärare har utbildning för det de arbetar med. Rektor svarar att så som läget är nu har de det. Rektor har varit på studiebesök i Essunga kommun, Nossebro skola, och studerat hur deras resurs är uppbyggd kring elever i behov av särskilt stöd.

Föräldrar ifrågasätter varför inte Viktoria Svensson som har specialpedagogisk utbildning arbetar med det år 6-9. Rektor svarar att tjänstefördelningen inte är klar, att saker ska ses över.

På frågan om stora grupper inför hösten svarar rektor att ett förslag just nu ses över om att vara två vuxna i klassrummet vid nästan samtliga lektionstillfällen i nästan samtliga ämnen. Frågan om hur Mats Nilsander ska bedriva laborativ undervisning i NO, och Mats svarar att om klassen är för stor kan inte ”labbar” genomföras. Även i matematik kan det bli svårt att hjälpa alla ge ett stöd som är godtagbart. Mats menar att det är viktigt att (blivande) år 9 får det stöd som de kan behöva (för att nå kunskapsmålen).

På frågan om lärarna ger det stöd idag som krävs till elever som riskerar att inte nå målen, svarar rektor att han utgår från det.

På måndag den 16 maj är tjänstefördelningen för Håstensskolan klar enligt rektor.

b) SKOLANS EKONOMI: I de blivande F-klasserna har tre elever i upptagningsområdet valt andra skolor än Håstensskolan. Sammanlagt börjar 34 elever till hösten på Håstensskolan.

c) KRAM: Eftersom ingen representant från KRAM fanns med på mötet gavs ingen information.

d) MÅLUPPFYLLELSE: För närvarande har 14 procent av eleverna på Håstensskolan en markering i sina omdömen om att de riskerar att inte når målen. Mötet undrar över HUR skolan arbetar för att möta dessa elever. Rektor svarar att för några år sedan skrevs det knappt några åtgärdsprogram. Idag är det fullt fungerande.

e) SKOLANS EKONOMI: Rektor berättar att det i dagsläget r ett plus minus noll. Att det finns ett orosmoln i form av att skolans kopieringsapparat nu lämnat in och att en ny placerats i kopieringsrummet. Skulle profileringen inte ”gå i lås” kan det innebära ett negativt ekonomisk resultat, vilket skulle kunna innebära fler nedskärningar i personalstyrkan. Mötet tycker det r märkligt att en kopieringsapparat ska falla under samma budget som personal och ifrågasätter om det kan vara så att ett riktat stöd ställs mot just en kopieringsapparat. Rektor svarar att så är det eftersom mer och mer av budgetansvaret och fördelningen av den, lagts ut på respektive rektor.

Håstensskolan har lokalmässigt stora allmänna ytor som de får betala för vare sig de vill eller inte. Detta påverkar budgeten.

f) EN-TILL-EN: Håstenskolan kommer från och med ht 2012 få datorer till samtliga elever år 6-9. Varbergs kommun fastställde den 31 januari en policy och en strategi för projektet som omfattar samtliga grundskolor i Varberg.

g) ÖVRIGT: Frågan om kameraövervakning lyfts. Rektor menar att eftersom skadegörelse och annan förstörelse minskat är det i dagsläget inte aktuellt med kameraövervakning.

Diskussion om hur omdömena formuleras i omdömesdatabasen InfoMentor. Förälder menar att omdömen har skrivits den här ”omgången” som ”sågat” elev och at elev tagit illa vid sig. Rektor menar att arbete pågår med att skriva så kallade formativa omdömen, framåtsyftande, där elevens förmågor beskrivs och hur eleven kan förbättra sina förmågor.

§7. Lärarna informerar
a) År fem åker till Byasjön för övernattning 26-27 maj. År 1 besöker bondgårdsbesök den 18 och 19 maj. År 8 åker till Hallands Väderö den 17 maj.
§8. Föreningens ekonomi
Monica redogör för aktuellt ekonomiskt läge i föreningen. För närvarande 7 188,36 kronor samt en handkassa a´ 34 kronor. Varje månad kostar PlusGirot 150 kronor per månad. Medlemsantalet är för närvaranden 46 stycken. Föreningen behöver fundera över hur vi kan rekrytera fler medlemmar.

§9. Övriga frågor
Mötet frågar om de förändrade antagningskraven till gymnasiet som träder i kraft i och med den nya skollagen, 2011-07-01. Rektor ger information.

§10. Nästa möte: tisdagen den 30 augusti 2011 klockan 18.30.

§10. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar