tisdag 6 september 2011

Protokoll 2011-08-30

Närvarande:
Åsa Einarsson Monica Sjöblom Viktoria Svensson
Kicki Bengtsson Mikael Sili

§1. Ordförande Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Kicki Bengtsson valdes till justerare.
§3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§4. Dagordningen godkändes.§5. Elevråd
- Rektor informerar om att arbetet med årets elevråd ännu inte startat upp. Första mötet äger rum nästa måndag i vecka 36 år 4-6, onsdag vecka 36 år f-3 och 7-9. Vuxenrepresentanter lå 2011/12 är heller inte helt klart ännu, dock kommer Ulla Bjelkenfors att arbeta med år 7-9.
§6. Kram
- Rektor informerade om att organisationen Friends varit på skolan under uppstartsveckan och i fyra timmar arbetat med personalen i de olika arbetslagen. Rektor upplever att arbetet med KRAM-arbetet på skolan genomgick en positiv förändring på skolan under föregående läsår, att arbetet strukturerades tydligare gentemot såväl vårdnadshavare som personal och elever. Förbättringsarbetet kommer att fortsätta under läsåret. Vuxenansvariga det här läsåret är Kerstin Skyggesson, Ulrika Nittfors, Katarina Siréus och Harriet Lager.

- Mötet skulle föredra om representanterna som kommer till föreningens möte har med sig allmän information, inga personärenden, om hur arbetet fortskrider. Detta så att föreningen hålls ajour med KRAM-arbetet.
§6. Rektor informerar

a) ORGANISATION: Rektor redogör för aktuell tjänstefördelning. Skolan anställt en ny lärare i svenska/SO/idrott år 2-6 på 50 procent. Skolan har även en ny lärare i bild på 50 procent. I en av klasserna i yngre åren har resurs satts in under skoltid, vilket innebär att tre vuxna finns i den aktuella klassen. Tjänsten som resurs är ute på annons just nu.

Resurs för elever i behov av särskilt stöd år 6-9 har i år organiserats enligt modell Nossebroskolan. Det innebär att extra resursstöd ”går in i” klasserna och i klassrummet ger stöd. Mötet undrar om det är utbildad personal som är resurser och får till svar att samtliga är utbildade, med undantag för en (elevassistenten). För år 1-6 arbetar Harriet Lager enligt traditionellt stöd i resursrum.

Mötet frågar om antalet barn inskrivna på fritids i relation till personaltäthet. Rektor berättar att antalet personal är tillfredsställande, men att viss lokalbrist emellanåt kan uppstå om många barn är på fritids samtidigt.

Rektor redogör för vad skolans lärare som läst lärarlyftet läst.

Mötet undrar vad som händer med skolans hemsida (blogg). Rektor redogör för de olika ansvarsområden som personalen ska fördela mellan sig i arbetslagen men att det arbetet inte är klart.

b) SKOLANS EKONOMI: Rektor berättar att skolan hållit budgeten fram till våren, men att de extra resurser som satts in, innebär att budgeten inte kommer att hålla så som det ser ut i dagsläget. På sikt kan det innebära nedskärning i tjänsterna. Rektor redogör för hur löner i relation till merkostnad påverkar Håstensskolans ekonomi. Eftersom skolan inte längre får ”mellanskillnaden” mellan faktisk lön och snittet för grundskolelärare i kommunen, är lönerna på skolan en stor utgiftspost.

c) PROFILERINGEN: Förra veckan hölls ett informationsmöte för föräldrarna. Mötet var välbesökt (62 föräldrar) och responsen som skolan fått har varit positivt. För att elever i år 6-9 ska få delta i profileringen ska lapp fyllas i av föräldrarna. Lappar har gått ut från skolan förra veckan.

Skolan har inte inför den här terminen fått några nya elever på grund av profileringen. Mötet undrar över profileringens marknadsföring och om det finns att läsa att profileringen finns någonstans. Rektor svarar nej på den frågan, men menar att de lokala massmedierna uppmärksammade profileringen i våras.
d) EN-TILL-EN: Rektor berättar att hösten 2012 kommer Håstensskolan att bli aktuell för projektet.

e) INFOMENTOR: Rektor berättar att personalen dokumenterar på ett flitigt sätt i omdömesdatabasen, och att all dokumentation numera är samlad och mer lättillgänglig än tidigare. Dock är systemet för närvarande ur funktion. Problemen kommer förhoppningsvis att vara åtgärdade inom en vecka. Den så kallade ”familjewebben” kan kopplas på (tidigast?) ht 2012.

f) ÖVRIGT: Rektor berättar om att skolan i år firar 40 år. Några konkreta planer för firande finns inte, mer än att de lärare som gått i pension på skolan var inbjudna till en lättare middagstillställning den 19 augusti. En uppskattad tillställning.

Mötet undrar när information till föräldrar om LGR11 kommer att ges. Rektor berättar att inget datum är klart än, och ber att få återkomma med svar.

§7. Lärarna informerar
- Inga lärarrepresentanter var närvarande på mötet.

§8. Föreningens ekonomi
Monica redogör för aktuellt ekonomiskt läge i föreningen. För närvarande 523,36 kronor samt en handkassa a´ 34 kronor. Föreningen sätter som målsättning att sprida information om vår existens samt tydliggöra för föräldrar till vad medlemsavgiften används. Per 31 juni hade vi 51 medlemmar. Det ekonomiska verksamhetsåret bryter månadsskiftet juni-juli.

§9. Övriga frågor
- Tisdagen den 20 september har år f-3 föräldramöte klockan 18.30. Ordförande/en styrelserepresentant bör närvara på mötet och marknadsföra föreningen. När år 6-7 har föräldramöte ansvarar Monica för informationen, och år 8-9 tar ordförande hand om. År 4-5 bör också ha en representant från föreningen på plats.

- Inför årsmötet är styrelsen valberedning och kommer att kontakta föräldrar som vi tror kan vara intresserade av att vara ledamöter.

§10. Nästa möte: Årsmöte äger rum tisdagen den 27 september 2011 klockan 18.30.

§10. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar