måndag 10 oktober 2011

Protokoll 2011-09-27

Närvarande:
Åsa Einarsson Monica Sjöblom Viktoria Svensson
Göran Jarhult Göran Myrne Catrine Yngbro
Marie Arvidsson Pia Molin Cissi Meltzer
Magnus Kruse Pernilla Wisberg Henrik Björling
Bosse Elftorp Mikael Sili


§1. Ordförande Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Cissi Meltzer valdes till justerare.§3. Föregående mötesprotokoll:
Föreningen förtydligar att det aldrig har diskuterats enskilda ärenden kring KRAM på styrelsemötena. Detta då det i föregående protokoll finns risk för feltolkning (§6 protokoll 2011-08-30). Protokollet lades därefter till handlingarna.

§4. Dagordningen godkändes.

§5. Elevråd
- Ingen information från elevrådet då de endast haft ett konstituerande möte. Rektor sitter med vid elevrådsmötena en gång per månad. Rektor informerar om att arbetslagen inför året har blivit tre till antal, och att elevrådets organisation följer dessa.
§6. Kram

Rektor informerade om att det för närvarande är lugnt på skolan. I jämförelse med tidigare år upplever rektor att det är färre fall hittills i år som kommit fram till KRAM-gruppen och/eller rektor. Om en vårdnadshavare får kännedom om att det pågår något på skolan, som personalen kanske inte känner till, är det mycket viktigt att föräldrarna kontaktar rektor och/eller KRAM och/eller kontaktlärare.


§7. Information från lärare
Bosse Elftorp informerade om profileringen och uppstarten av den. Exempelvis har vissa modifieringar av de elever i år 6-9 som valt tennis skett. Detta har handlat om elever som inte varit ombytta vid träningstillfällena eller kommit för sent. Bosse Elftorp berättar att det handlar om att visa att man som elev är beredd att göra sitt bästa. De elever som valt simning är nöjda och det flyter på bra. Även för elever i år 1 är verksamheten igång i simhallen. Antal elever som valt innebandy har blivit några färre. Den respons vi fått är mycket positiv och eleverna uppskattar satsningen.
- Mötet undrar över hur betyg och bedömning ska ske för de elever som har valt att idrotta på profileringstiden. Rektor svarar att bedömning och betyg ska diskuteras fram i samråd med de tränarna för de olika klubbarna.
Bosse Elftorp berättade att skolan sökt pengar till Skapande skola. Skolan hoppas få bidrag till att arbeta med ensembleverksamhet, en tjej- och en killgrupp. Detta kan ses som en breddning av profileringen. Redan nu finns det mycket musik och dans på skolan.

§8. Rektor informerar

a) ORGANISATION: En tjänst kommer att utlysas i bild då nuvarande lärare ska vara föräldraledig från och med november.

b) SKOLANS EKONOMI: Rektor har förstärkt med extra resurser i klasser där behov finns. Det innebär att budgeten per dagens datum överskridits med drygt 120 000 kronor.

c) DEMOKRATIPROJEKTET: Skolan vidareutvecklar projektet. En gång per månad samlas exempelvis år 7-9 i informationssalen. Vid de tillfällena kan elever visa upp ett skolarbete de är stolta över, rektor och elevråd kan ge information mm. Rektor berättar att det vid första samlingstillfället gavs utrymme att premiera de elever som sprang längst. Även en utlottning av priser bland de som sprang genomfördes.
d) LGR11 och INFOMENTOR: I samband med föräldramötena som genomförs just nu i de olika åren informerar rektor om Lgr11, de nya styrdokumenten för svensk skola, och om InfoMentor, den omdömesdatabas Varbergs kommuns grundskolor använder sig av.

Rektor menar att det är en omställningstid just nu för såväl lärare som elever med mycket som är nytt. Den så kallade familjewebben, möjligheten som finns för vårdnadshavare att via någon form av e-legitimation kunna logga in i omdömesdatabasen och ta del av den samlade in formationen, kommer att ta tid innan den är aktiverad.

Mötet undrar var år 6 ”hör hemma”, med tanke på att de inte ingår i Diamantens arbetslag (år 7-9). Rektor svarar att år 6 har samma förmåner som år 7-9. Rektor berättar också att en utvärdering av hur det fungerat i år kommer at göras till våren, och att exempelvis elevrådet då ska få framföra sina tankar.


e) ÖVRIGT: Skolan har ansökt om spetsutbildning i matematik. Rektor berättar att detta ska ses som ett komplement till profileringen. Intagningen till spetsutbildningen är ett så kallat riksintag, vilket innebär att alla elever från hela Sverige kan söka. Av de som sökt kommer tio att få starta upp utbildningen. Redan idag finns ett samarbete mellan Peder Skrivares gymnasium och Håstensskolan inom matematik. Förra läsåret gick fyra elever och fick extra mattelektioner på PS, i år har skolan (ännu) inga elever som deltar i utbildningssammanhanget.

Mötet menar att det är A och O att först och främst se till att de elever som läser matematik på skolan ska ha de färdigheter som krävs när de flyttar upp till gymnasiet. Rektor menar att skolan arbetar intensivt med detta och tror att skolan är på väg att hitta fungerande strategier för att alla elever inte bara ska nå målen, utan även ha färdigheter som de klarar sig med i vidare studier.

§8. Föreningens ekonomi
Monica redogör för aktuellt ekonomiskt läge i föreningen. För närvarande 1468,36 kronor samt en handkassa a´ 34 kronor. Inbetalningar för medlemskap kommer varje dag.

§9. Övriga frågor
- Göran berättar att det var välbesökta föräldramöten som han närvarade vid förra veckan. Göran tar morgondagens möte i år 4-6 klockan 18.30 i informationssalen. Mötet undrar om det ska vara föräldramöte för år 9 men rektor har inte några uppgifter ännu om det.
- 10 december: Eftersom skolan fyller fyrtio år i år, och föräldraföreningen har behov av att marknadsföra sig, kan en aktivitet vara aktuell att arrangera. Rektor får i uppdrag att undersöka om det är möjligt att förlägga en ordinarie skoldag till en lördag, samt utreda om personalen är intresserade av att vara med på en sådan här dag.
Vara med den dagen kan Åsa, Viktoria, Catrine, Monica samt Marie och Magnus preliminärt.

§10. Nästa möte: tisdagen den 22 november 2011 klockan 18.30.

§10. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar