torsdag 13 oktober 2011

Årsmöte 2011-09-27

Protokoll fört vid Årsmöte för Håstensskolans föräldraförening 2011-09-27
Närvarande:
Åsa Einarsson Monica Sjöblom Viktoria Svensson
Göran Jarhult Göran Myrne Catrine Yngbro
Marie Arvidsson Pia Molin Cissi Meltzer
Magnus Kruse Pernilla Wisberg Henrik Björling
Bosse Elftorp Mikael Sili

§1. Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.§2. Val av:
a) mötesordförande
Åsa Einarsson valdes till mötesordförande.
b) sekreterare
Viktoria Svensson valdes till sekreterare.
c) två protokolljusterare, tillika rösträknare
Catrine Yngbro och Monica Sjöblom valdes av två protokolljusterare, tillika rösträknare.

§3. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.

§4. Föredragning av:
a) styrelsens verksamhetsberättelse
Mötesordförande läste delar ur verksamhetsberättelsen. Noteras bör att postgironumret fortfarande står kvar på olika informationslappar. Nästa års styrelse bör styra upp detta så att endast bankkontot används för inbetalningar till föreningen. Verksamhetsberättelsen lades sedan till handlingarna.
b) verksamhetsårets resultaträkning
Verksamhetsårets resultaträkning godkändes av mötet.
c) revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp. Föreningen har inga anmärkningar. Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrlesen.
§5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av Årsmötet.

§6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar.
a) Årsmötet diskuterade förslaget att höja medlemsavgiften till 150 kronor per familj och läsår. Beslut fattas under nedan punkt.
b) Tankar om hur vi kan motivera fler att bli medlemmar i föreningen diskuterades. Om skolan ska kunna erhålla motsvarande ekonomiska bidrag från föreningen läsåret 2011/12 som tidigare år, behövs fler medlemmar. Förslag som att berätta om att föreningen existerar ännu tydligare, skicka mail till föräldrarna, ta hjälp av lärarna att få representanter från samtliga år vid varje möte från personalen med mera.

§7. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan.
Årsmötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att ta fram handlingsprogram och verksamhetsplan.

§8. Fastställande av medlemsavgifter och budget.
Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften till 150 kronor per familj och läsår.

§9. Val av styrelse för nästa verksamhetsår.
- Ordförande: till ordförande valdes Åsa Einarsson.
- Ledamöter: Monika Sjöblom, Henrik Björling, Catrine Yngbro och Cissi Meltzer.
- Suppleanter: Jessica Hansson, Magnus Kruse och Henrik Björling,
- Viktoria Svensson och Göran Jarhult är valda på två år sedan tidigare.

§10. Val av revisor.
Till revisor valdes Joakim Thorsson.

§10. Val av ordförande och en ledamot i valberedningen för vardera ett år.
Årsmötet utsåg styrelsen att vara valberedning.

§9. Övriga frågor
§10. Nästa möte: konstituerande möte äger rum direkt efter Årsmötet.

§10. Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar