torsdag 22 december 2011

Protokoll 2011-11-22

Närvarande:
Catrine Yngbro Cissi Meltzer Göran Jarhult
Åsa Einarsson Viktoria Svensson Mikael Sili
Katarina Siréus Ingela Nilsson

§1. Ordförande Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Catrine Yngbro valdes till justerare.§3. Föregående mötesprotokoll: Inga frågetecken rådde och vi följer upp nyheter under respektive rubrik senare i protokollet.

§4. Dagordningen godkändes.

§5. Elevråd.
- Nya ordningsregler och förhållningsregler har under hösten diskuterats fram i elevrådet och i pedagogernas arbetslag. Rektor informerar om hur diskussionerna gått, och att det rått en del oklarheter hos eleverna vad som gäller. Otydligheten har grundats i att inte alla pedagoger hållit på exempelvis regeln om att inte bära keps inomhus. Beatrice Arvidsson, Varbergs kommun, har bistått skolan med råd kring vilka regler och förhållningssätt som kan råda, samt vilka konsekvenser som bör gälla.

Ordningsregler är exempelvis sådant som rör droger, alkohol, hot och våld. Rektor berättar att skolan har en tydlig plan för konsekvenser, exempelvis kontakt med hemmet, då någon av dessa ordningsregler bryts. Förhållningssätt handlar om keps av eller på, musikspelare/mobiltelefon i klassrummet etc. Rektor menar att det sannolikt kommer att bli så att det är upp till var och en av pedagogerna att i samråd med de klasser pedagogen undervisar, besluta om just kepsar och dylikt. Rektor berättar att det inte är ett problem på skolan med ovan exempel, men att det för tydlighetens skull ska utredas så att alla, elever och pedagoger, vet vad som gäller.

- År 9 har som önskemål att arrangera en olympiad på skolan till våren med tanke på att det är OS-år (London arrangerar sommar-OS 2012).
- Elevrådet år 6-9 vill genomföra Operation Dagsverke i någon form till våren. Diskussioner pågår om hur, när och hur lång tid på dagen eleverna ska arbeta. Och om alla ska delta, eller om dagen ska vara en frivillig.
- Elevrådet år 3-5 vill flytta om bland lekredskapen, de stationära bollplanken m.m. Önskemål om att laga innebandysargen har framkommit och rektor har undersökt kostnaden för detta. Tyvärr är det kostsamt att renovera sargen.
- Rektor tar med fråga till elevråd år 6-9 om ordförande vill närvara på föräldraföreningens möten och ge information om hur de arbetar.

§6. KRAM
Rektor och Katarina Siréus berättar att det är fortsatt lugnt på skolan vad gäller ärenden till KRAM. Mötet undrar om förekomsten av så kallade maktlekar förekommer på skolan, och om skolan diskuterat det i så fall. Rektor berättar att det i våras lyftes i arbetslagen och att lekarna säkert förekommer, men att skolan för närvarande inte vet om att fallet är så.

Rektor berättar om den KRAM-utbildning pedagoger i KRAM-gruppen på skolan deltagit i. Bland annat blev representanter från Kungsbacka kommun imponerade av hur skolan arbetar, och Falkenbergs kommun har visat intresse för att ta del av det arbetssätt vi har. De elever som är KRAM-representanter kommer den 12 december att få en utbildningsdag i regi föreningen Friends.

Rektor berättar att skolan utformat en handlingsplan som följs då elever uppträder kränkande, hotfullt eller på annat sätt diskriminerande mot klasskamrater. Denna handlingsplan är utöver skolans likabehandlingsplan.

§7. Information från lärare.
- Katarina Siréus äskar pengar till operabesök för år 9 till våren. Hon berättar att Diamantens arbetslag idag diskuterat möjligheten att ta ut en mindre peng för resan, som skollagen öppnat upp för, och att en femtiolapp kan vara en skälig ”avgift”.
- Då föreningen tidigare sponsrat med 1500 kronor till varje arbetslag, men att arbetslagen nu blivit ett fler till antal, kan möjligen 1000 kronor per arbetslag vara en rimlig fördelning. Föreningens ambition är givetvis att sponsra med någon del, och ber att få återkomma om vilken summa som kan bli aktuell.
- Ordförande Åsa formulerar en ny information att distribuera ut till klasserna om medlemsavgiften till föräldraföreningen. Hon specificerar där vilka utflykter som de olika åren får uppleva tack vare sponsring från föräldraföreningen, samt att sponsring även täcker del till ute- och inneleksaker.

- Katarina Siréus berättar kort om att profileringen fortfarande fungerar bra. Mötet för ett förtydligande om de olika delarna som ingår i de olika åren. Exempelvis Friluftsliv, Hälsa och Idrott. Utomhuspedagogik, simundervisning, intern-PRAO, idrottsspecialisering (tennis, innebandy och simning). Ingela Nilsson berättade hur Naturskolan, utomhuspedagogiken, fungerar och hur pedagogerna på skolan arbetar med det. Senaste eventet var den så kallade Mörkerfesten där år F-3, Opalens arbetslag, hade en afton utomhus med reflexer och grillning.
- Mötet undrar om övriga skolor i kommunen profilerat sig, och rektor berättar att det finns fler skolor men att Håstensskolan är relativt ensamma om det upplägg som skolan har och den långsiktiga satsning man valt att göra på profileringen.

- Ingela Nilsson berättar att de pengar som skolan fick i våras, 8000 kronor, har utmynnat i tre stycken målningar på gården: en bokstavsorm, en hundraruta och en ruta med noll till tjugo. För de pengar som blev över har Ingela Nilsson ansvarat för inköp av bollpumpar, bollar, innebandyklubbar mm.

§8. Rektor informerar.
a) ORGANISATION: Vikarierande bildlärare för Hanna Duerlund som ska vara föräldraledig på skolan är Sara Lechner.

b) SKOLANS EKONOMI: Rektor berättar att ekonomin är oförändrad sedan sist. Mötet undrar hur skolans ekonomi är i relation till andra skolor. Rektor gav förklaring till en tajt budget på skolan delvis bottnar i den snittlön som skolan har och att den lönekompensation som tidigare utgått, sedan drygt året är borttagen. I praktiken innebär det cirka 37 000 i ”merkostnad” för Håstensskolan per månad. De stora lokalytorna kostar också då de måste städas, enligt det kommunala regelverket, varje dag. Att stänga av klassrum är ingen lösning då det handlar om de stora uppehållsrummens ytor, skolan betalar för städ per kvadratmeter.

c) DEMOKRATIPROJEKTET: Onsdagen den 7 december besöker Ängskolan Håstensskolan. Ängskolan är den skola som man samarbetat med, och hämtat inspiration från, till just Demokratiprojektet. De kommer på studiebesök för att ta del av Håstenskolans verksamhet vilket rektor upplever som positivt.

d) LGR11 och INFOMENTOR: Inga nyheter att rapportera från rektor.

e) EN-TILL-EN: Rektor berättar att år 6-9 är de elever som inkluderas i projektet från och med höstterminen 2012. Skolan kommer att arbeta fram en vision hur man ska arbeta med datorerna och hur pedagogiken kan utformas. Satsningen från kommunens sida är omfattande och allt från ”hådvara” till ”mjukvara” ses över. Projektet är kostsamt, dock inget som direkt påverkar skolans egen budget, då det är pengar som Barn-och utbildningsförvaltningen tilldelar skolorna.

f) ÖVRIGT: Rektor berättar att det föreslagna Öppet Hus den 10 december tyvärr inte kan genomföras då pedagogerna upplevde att det var kort varsel på förfrågan. Dock är pedagogerna positivt inställda till idén och rektor har som förslag att genomföra eventet till våren. Kanske kan blivande F-elever bjudas in? Kanske kan skolan visa upp en ”vanlig dag” med lektioner som det går att titta på? Rektor föreslår 31 mars 2012 och mötet är positiva till detta.

Håstensskolan har ansökt om, och blivit beviljade, pengar från Skapande Skola. Ett projekt i samarbete med Kulturskolan kommer att resultera i en ensembleverksamhet på skolan samt inköp av ljud- och musikanläggning.

§9. Föreningens ekonomi.
Aktuell ekonomisk rapport visar att vi har cirka 8000 kronor i kassan. Mer exakt än så kan vi inte vara vid detta möte, då kassör Monica inte hade möjlighet att närvara. Ekonomi diskuterades ovan och vad vi kan göra för att öka medlemsantalet etc.

§10. Övriga frågor.
Kostnaden för skollunchen diskuterades och det försök som skolan gjort med att servera separerade grönsaker. Då det enligt rektor blir för dyrt att exempelvis servera gurka separat varje dag, är detta inget alternativ. En dag per vecka kommer det att serveras separerade grönsaker. Rektor menar att merkostnaden blir 100 000 per läsår om grönsakerna separeras.

Ordförande Åsa berättar att en kontakt med Ankarskolan upprättats om just matfrågor. Åsa håller kontakten om detta med intresserade.

§11. Nästa möte: tisdagen den 31 januari 2012 klockan 18.30.

§12. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar