måndag 27 februari 2012

Protokoll 2012-01-31

Protokoll fört vid Håstensskolans föräldraförening 2012-01-31

Närvarande:
Göran Jarhult Åsa Einarsson Monica Sjöblom
Pernilla Wisberg Magnus Kruse Viktoria Svensson
Mikael Sili
Erik Berglund, Diamanten
Harriet Lager, Opalen

§1. Ordförande Åsa Einarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Göran Jarhult valdes till justerare.§3. Föregående mötesprotokoll: Inga frågetecken rådde och vi följer upp nyheter under respektive rubrik senare i protokollet.

§4. Dagordningen godkändes.

§5. Elevråd.
- Rektor informerar om att årets första elevrådsmöten ägt rum. I år F-5 är ”klassglassen” återinförd i matsalen för att eleverna ska tänka på att tala med små ord i matsalen. Det är elevråden för de aktuella åren som kommit med den konstruktiva idén. Första klassklassen delades ut idag, och klass 1A var den grupp som fick årets första glass.
- År 7 har aviserat att de vill arbeta med A Non Smoking Generation och skickat in en intresseanmälan till organisationen.
- Killarna år 7-9 har framfört att de vill ha duschdraperier i duschen, och det är åtgärdat.
- Rektor tar med fråga till elevråd år 6-9 om ordförande vill närvara på föräldraföreningens möten och ge information om hur de arbetar.

§6. KRAM
Rektor och Harriet Lager berättar att det är fortsatt lugnt på skolan vad gäller ärenden till KRAM. Dock kommer de ärenden som uppstår främst från år F-4. Enstaka bland de äldre åren. Mötet undrar varför det är så, och rektor förklarar att skolans elever är olika individer och har olika lätt att hantera olika situationer. Harriet Lager informerade om att hon och Katarina Siréus träffas varje onsdag för avstämning och genomgång inför eventuella allvarssamtal. Mötet undrade vidare om de yngre eleverna är medvetna om konsekvenserna av sina beteenden, och om samtal med elever som beter sin mindre bra mot andra, förs. Rektor menade att det förs en ständig dialog med såväl elever som föräldrar i de fall där det är aktuellt att agera.

KRAM-representanter år 3-9 har nu haft sin utbildningsdag i föreningen Friends regi. Imorgon, 1 februari, träffar Katarina Siréus representanterna för att strukturera upp vidare arbete och lyssna hur representanterna tänker kring KRAM-arbetet etc.

§7. Information från lärare.
- Erik Berglund, arbetslag Diamanten, lyfter ånyo frågan om ekonomiskt stöd till operabesök år 9. Mötet återkommer till arbetslaget.
- I samband med julavslutningen för år 7-9, delades det ut tre utmärkelser för individuella prestationer inom de tre idrottsprofilerna, och tre utmärkelser i ämnet engelska. Elevrådet var initiativtagare till detta.
- Julpysseldagen, F-9, flöt på bra och den här gången slogs lussefirandet ihop med pysseldagen vilket upplevdes som en positiv helhet.
- Harriet Lager, arbetslaget Safiren, berättade att för första gången var julavslutningen i aulan, uppdelad i de tre arbetslagen. Även detta upplevdes positivt.
- Harriet Lager informerade om projektet Skapande Skola som nu är i full gång på skolan. Det är ensembleverksamhet som i år är igång. Nya pengar har ansökts om för år 3 och dans, musik och teater, år 5-9 har ansökt om medel för att arbeta med design, svenska och bild, samt en ansökan om dans för de äldre eleverna.
- Mötet undrar över hur betygssättningen med det nya betygssystemet upplevdes. Rektor svarar att det är en process som kommer att tillåtas ta tid, innan en säkerhet hos pedagogerna infinner sig fullt ut. En diskussion om huruvida kunskap som befästs och förmågor som tränas överensstämmer med de förväntningar som ställs på eleverna då de kommer till gymnasiet, är okej på Håstensskolan. Rektor bollade tillbaka tanke om att samverkan mellan gymnasiet och grundskolan bör stärkas, och att kanske gymnasiet behöver möta grundskolan i de krav som de ställer.§8. Rektor informerar.
a) ORGANISATION: En lärare i de senare åren har gått ner i tid på skolan på grund av annat uppdrag i förvaltningens regi. För att bibehålla en kontinuitet lades scheman om och en befintlig lärare på skolan övertog några av de lektioner som ”släpptes”.

b) SKOLANS EKONOMI: Rektor berättar att ekonomin är oförändrad sedan sist. Just nu är uppgiften att skolan har gått 100 000 plus. Dock har inte räkningar från profileringen kommit in till skolan från två klubbar. Avräknas detta innebär det att skolan i stort sett gått plus minus noll. Rektor har ännu inte haft bokslutsdialog.

c) DEMOKRATIPROJEKTET: Projektet har utökats till att omfatta två nya råd. Ett Forumråd och ett Studieråd. Storsamlingarna har också modifierats och bland annat kommer inslaget rektor svarar att införas. Det är Forumrådet som håller i trådarna på onsdagarna med stöd av pedagoger

d) LGR11 och INFOMENTOR: Inga nyheter att rapportera från rektor.

e) EN-TILL-EN: Just nu genomförs en inventering över vilka salar som ska utrustas med projektorer etc. Rektor tror att Håstensskolan från och med hösten 2012 kommer att vara igång.

f) ÖVRIGT: Rektor berättar att skolans Öppet Hus blir den 31 mars, 09.00-12.00. 16 maj kommer att var den dag som Öppet Hus kvittas mot. Kan en elev inte vara med på Öppet Hus, ska elev lämna in en ledighetsansökan. Två lektionspass, visning av skapande arbete och samt ett tredje pass med diverse redovisningar kommer att erbjudas för besökande. Rektor undrar om föräldraföreningen kan tänka sig att ställa upp och serva med fika, poängpromenad etc. Mötet ställer självklart upp på detta. Information om Öppet Hus kommer att läggas ut på skolans blogg.

Vecka 7 kommer år 6-9 att ha en skola-arbetslivsvecka, precis som förra året. Ett antal föreläsare från såväl kommun, landsting och privata företag kommer att möta eleverna i entreprenöriella samtal.

Håstensskolan kommer så småningom att kunna erbjuda två maträtter per dag. När i tid detta genomförs, kan inte rektor svara på. Mötet undrar om frågan om att separera de olika ingredienserna, exempelvis kyckling för sig och sås för sig, är ställd. Rektor svarade att centralköket har sina direktiv för hur maten ska lagas samt transporteras, och att det är regler som gäller. Föräldraföreningen kommer att kontakta Ankarsskolans lokala skolstyrelse igen för att se vad som händer med mötet som aviserades om just skolmaten i Varbergs kommun.

§9. Föreningens ekonomi.
Aktuell ekonomisk rapport visar att vi har 9553.36 kronor i kassan. Antalet medlemmar är 62 stycken.

§10. Övriga frågor.
Kostnaden för skollunchen diskuterades och det försök som skolan gjort med att servera separerade grönsaker. Då det enligt rektor blir för dyrt att exempelvis servera gurka separat varje dag, är detta inget alternativ. En dag per vecka kommer det att serveras separerade grönsaker. Rektor menar att merkostnaden blir 100 000 per läsår om grönsakerna separeras.

Ordförande Åsa berättar att en kontakt med Ankarskolan upprättats om just matfrågor. Åsa håller kontakten om detta med intresserade.

§11. Extramöte inför Öppet Hus: torsdagen den 1 mars klockan 18.30. Samtliga medlemmar uppmuntras att komma! Ordinarie möte tisdagen den 20 mars 2012 klockan 18.30. Terminens sista möte är tisdagen den 29 maj.

§12. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar