söndag 13 maj 2012

Protokoll 2012-04-03

Närvarande:
Göran Jarhult Monica Sjöblom Viktoria Svensson
Catrine Yngbro Cissi Meltzer
Mikael Sili (på plats från och med §5)

Amelia Olofsson, ordförande elevrådet år 7-9 (lämnar efter §5)
Mariana Swärdstedt, Opalen

§1. Kvällens mötesordförande Göran Jarhult hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Cissi Meltzer valdes till justerare.§3. Föregående mötesprotokoll:
- År 7 kommer inte att arbeta med föreningen A Non Smoking Generation på grund av prislappen på material.
- Projektet Skapande Skola med ensembleverksamhet är nu avslutat. Uppvisning av projektdeltagare genomfördes i samband med Öppet Hus.
- Skola-arbetslivsveckan genomfördes vecka 7 med ett gott resultat. Veckan avslutades med gemensamma redovisningar i informationssalen.

§4. Dagordningen godkändes.

§5. Elevråd.
- Amelia Olofsson, elevrådsordförande år 7-9, informerade om verksamhetens struktur. Elevråden på skolan är indelade i F-3, år 4-6 och år 7-9. Ett möte i månaden för år 7-9 är med vuxenrepresentant, ett utan. Rektor är för närvarande vuxenrepresentant i skolans samtliga elevråd.
- Mötet frågar om klassråden fungerar och Amelia svarar att det kan utvecklas till det bättre. Det är sällan som klassråden hålls när det står i schemat att det ska hållas råd.
- Amelia beskrev hur det är tänkt att Demokratiprojektet och skolans övriga råd ska utvecklas och på sikt leda till en eventuell elevstyrelse.
- Närmast för elevrådet år 6-9 är Operation Dagsverke. Dagen då eleverna ska jobba ihop pengar till projekt i Centralamerika är den 8 maj. En Håstensolympiad kommer eventuellt att arrangeras år F-8 där år 9 ansvarar för dagen, den 8 juni. Mötet hoppas att dagen ska bli av i den form som elevrådet planerat, det vill säga F-8(9).
- På sommaravslutningen kommer det att delas ut priser till de som inom idrottsprofilen utvecklas mest, enligt de ansvariga för respektive klubb/idrott, samt för Bästa kompis, Bästa redovisning (temaveckan vecka 7) med flera.
- Förhoppningsvis kommer delar av elevrådet år 7-9 att göra ett studiebesök på Ängskolan i Mark och stärka det nyss påbörjade utbytet med dom berättar Amelia.
- Caférådet ligger just nu nere eftersom verksamheten inte skötts av eleverna (år 6-9) på ett bra sätt. Dock har elevrådet fortsatt att arbeta med caféverksamheten på så sätt att de ansökt om att få driva cafét igen, och då servera enklare varm mat. Dessutom vill elevrådet att en vuxen ska stå med då cafét är öppet så att det sköts bättre. Bollen ligger nu hos rektor att se över personal, och facket (Kommunal) sagt att de vill diskutera den frågan centralt. Mötet undrar över tidsaspekten, och rektor svarar att han hoppas ha klart detta till hösten. Rektor kommer att kontakta andra skolor i kommunen som har elevcafé för att undersöka hur deras verksamheter bedrivs.

§6. KRAM
Ingen aktuell information. Rektor informerar att läget fortsatt lugnt över lag. Bland de äldre eleverna är det gliringar som förekommer, och det tas i direkt. I de yngre åren har det varit lite rörigt med tanke på bortgången av kollega tidigare den här terminen.

§7. Information från lärare.
- Mariana Swärdstedt informerade om vad som är på gång på Opalen år F-3 och hur det är. Personalen har idag varit på nätverksträff med skolorna i rektorsteamet: Haga-, Furubergs-, Bockstens- och Håstensskolan. Rektor bistår med information om syftet med nätverksträffen är att stärka verksamheten i fritidshemmen.
- Enkät har skickats ut till barn, vårdnadshavare och personal där de fått tycka till om fritidshemmens verksamhet. Ur enkätsvaren har ett prioriterat mål tagits ut per skola och vid nästa träff ska dessa frågor samköras. På Håstensskolan finns 140 barn inskrivna, skolan har stora ytor och till hösten tillkommer, efter avräkning, cirka 10 nya barn. En lokalöversyn pågår där skolan ser över hur lokalerna kan utnyttjas effektivt. Fler personal kommer att behövas, för närvarande 1,6 tjänst mer än vad som finns utrymme i budgeten. Rektor har inbokat möte med BUF:s ekonom om frågan.

§8. Rektor informerar.
a) ORGANISATION: Just nu pågår arbetet med organisationen inför nästa läsår. En tjänst i nuvarande år 3 har varit ute på annons och hänsyn ska nu tas till övertalighet i kommunen. Det innebär att skolan måste avvakta till hösten med att tillsätta tjänsten. Efter påsklovet kommer en utbildad lärare, via Timepool, att undervisa i klassen och då återgår Harriet Lager till sina ordinarie arbetsuppgifter.

b) SKOLANS EKONOMI: Rektor berättar att budgeten det här året ska ge ett nollresultat. Men eftersom det saknas tjänster, behövs detta ses över noga. Skolans ekonom anser att det ser bra ut för Håstensskolans ekonomi.

c) DEMOKRATIPROJEKTET: Se ovan punkt Elevrådet.

d) LGR11 och INFOMENTOR: Inga nyheter att rapportera från rektor om Lgr11. Rektor informerar om att två pedagoger på skolan utsetts av Infomentor till två av landets bästa omdömesskrivare. Hallands Nyheter har uppmärksammat detta och kommer inom kommande vecka att publicera en artikel. Mötet undrar om rektor visar dessa pedagogers omdömen visas för övriga lärare på skolan.

e) EN-TILL-EN: Idag har lärarna år 6-9 fått ut sina personaldatorer.

f) ÖVRIGT: Rektor berättar att skolans Öppet Hus 31 mars blev en succé. Såväl elever som personal uppskattade föräldraföreningens initiativ. Även från föräldrar har rektor tagit emot positiv respons. Mötet framför sin tanke med att det kan bli ett återkommande evenemang. Rektor framförde också utvecklingsbara tankar.

§9. Föreningens ekonomi.
Aktuell ekonomisk rapport visar att vi har 19 736 kronor i föreningens kassa. Antalet medlemmar är 64 stycken. Den stora skillnaden i kassan sedan senaste mötet beror på Öppet Hus-dagen då föreningen inbringade 10 407 kronor (minus 2807 kr i utgifter). Föreningen överlämnar ikväll 7 600 kronor i kontanter till rektor. Kassör Monica Sjöblom för över 4 400 kronor till skolan.

§10. Övriga frågor.
- Mötet undrade vem som har ansvar för att det kommer upp ett räcke vid skolbarnens busshållplats utmed Lindbergsvägen. Rektor svarar att skolan har gjort påtryckningar om frågan till Håkan Olsson, skolskjutsansvarig. Catrine Yngbro kontaktar Håkan Olsson och aktualiserar frågan – igen.
- Mötet undrar när de två serveringslinjerna i matsalen ska införas i matsalen. Rektor svarar at han inte vet. Viktoria Svensson tar kontakt med Servicenämnden och aktualiserar frågan – igen.
- Mötet önskar att få en bärbar ringklocka till ytterdörrarna som föreningen kan använda i samband med exempelvis möten under kvällstid. Rektor tar tag i detta.

§11. Terminens sista möte äger rum tisdagen den 29 maj 2012 klockan 18.30.

§12. Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar