tisdag 19 juni 2012

Protokoll 2012-05-29

Protokoll fört vid Håstensskolans föräldraförening 2012-05-29

Närvarande:
Göran Jarhult Monica Sjöblom Viktoria Svensson
Cissi Meltzer Magnus Kruse
Mikael Sili


§1. Kvällens mötesordförande Göran Jarhult hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Magnus Kruse valdes till justerare.



§3. Föregående mötesprotokoll:
- Frågan om räcken utmed Lindbergsvägen vid busshållsplatsen lyfts igen. Rektor har inget besked, inget hört. Dock understryker han att från och med hösten är det femåringar som står utmed vägen och väntar så han ska ta upp frågan med ansvariga igen. Håkan Olsson på Varbergs kommun är skolans kontaktperson angående skolskjutsarna.
- Viktoria Svensson berättar att det sedan några veckor tillbaka finns två alternativ till lunch, ett ”ordinarie” och ett vegetariskt. Mötet tycker att det kan ”skyltas” bättre med det vegetariska alternativet så att eleverna ser att det finns två alternativ att välja mellan.
- Rektor har ombesörjt att portabel ringklocka nu finns att använda i samband med kvällsmöten. Mötet tackar för detta.

§4. Dagordningen godkändes.

§5. Elevråd
- Elevrådet besökte Ängskolan i Marks kommun i början av maj och fick nya idéer till Håstensskolans Demokratiprojekt.
- Operation Dagsverke är ännu inte sammanställt, men cirka 16 000 ska ha samlats in.
- Elevrådet år 7-9 har, för pengar kvar sedan 1990-talet, handlat en TV som nu sitter uppsatt i ett av uppehållsrummen.
- Mötet undrar när elevcafét kommer att öppna igen. Rektor berättar att det måste ske en förhandling med facket (Kommunal) om en vuxen, utomstående, ska vara med och hjälpa till att sköta det. Skolan kan hitta en person som via LSS kan få arbeta med cafét. Mötet undrar om rektor lagt ut ”en krok” om en sådan tjänst, och rektor svarar att han kommer att ta i det snart.

§6. KRAM
Ingen aktuell information. Rektor berättar att det är fortsatt lugnt på skolan. Rutinerna med KRAM-arbetet, samt det förebyggande arbete, fungerar väl på skolan.

§7. Information från lärare.
- Inga lärare fanns på plats för att ge information.

§8. Rektor informerar.
a) ORGANISATION: Den utannonserade tjänsten ska i första hand erbjudas en övertalig pedagog i kommunen. Så har också gjorts och från och med hösten anställs alltså en lärare Sv/So år 4-9. Ytterligare en tjänst kommer att annonseras ut, då övertalig lärare i tyska inte finns i kommunen. Den tjänsten är Sv/En/Ty år 6-9. Bland de yngre åren har en F-klasstjänst annonserats om, det finns ett ledigt underlag i år 1 och ett ledigt underlag i år 3.

Mötet undrar vad som händer med blivande år 7 och vilka som ska ha kontaktlärarskapet. Rektor har lämnat informationen till de fackliga ombuden, men är osäker på om personalen ännu vet och vill därför inte svara på frågan.

Mötet undrar över hur resurser kring elever i behov av särskilt stöd ska utformas. Rektor menar att stödet i de enskilda ämnena kommer att skötas av utbildad personal, ordinarie lärare eftersom det kommer att möjliggöras stöd i olika flexibla gruppstorlekar. En elevassistent kommer att arbeta 80 procent i arbetslaget år 7-9, men i första hand arbeta med elever i år 9.

b) SKOLANS EKONOMI: Rektor berättar att prognosen just nu visar ett nollresultat. Det kan på sikt bli en bättre ekonomi, och då ser rektor fritids som prioriterad del av skolans verksamhet att stötta.
c) DEMOKRATIPROJEKTET: Nya råd från och med höstterminen 2012 är Idrottsråd och Skolmiljöråd. Samtliga lärare år 7-9 har idag fördelat de olika rådsansvaren mellan sig.

d) LGR11 och INFOMENTOR: Inga nyheter att rapportera från rektor om Lgr11. Arbetet med att säkerställa omdömesdatabasen InfoMentor så att familjewebben kan kopplas på pågår. I dagsläget vet vi inte när (och om?) familjewebben blir realitet.

e) EN-TILL-EN: Lärarna år 6-9 fått ut sina personaldatorer och genomgår just nu en utbildning med stöd av IT-pedagogerna i Varberg. Arbetet med att upprätta en IT-vision pågår. Elever år F-5 kommer att kunna använda de PC-datorer som ”släpps”. Vecka 38 beräknas Mac-datorerna till eleverna att delas ut. Även eleverna kommer att få en ”duvning” i Mac-kunskap.

f) PROFILERING: Mötet undrar över profileringen Hälsa år 4-6. Rektor berättar att den interna praon inte hanns med fult ut, dock har samtliga år 6 praktiserat i både kost och städ, år 5 i städ. Mötet undrar om det finns möjlighet att i sim år 1 stimulera de som redan kan simma (tagit märken etc.) kan stimuleras så att de utvecklas vidare. Rektor tar upp detta med Varberg-Falkenbergs SIM. Mötet undrar också om det kommer att ske en utvärdering av sim för år 1.

På måndag den 4 juni har de ansvariga för profileringen på skolan möte med de ansvariga för respektive idrottsprofil. En enkät har gjorts av de deltagande eleverna och förbättringsområden för kommande läsår har sett över och kommer sannolikt att genomföras. Exempel på detta är att dela år 6-8 i en grupp (fredagar) och år 8-9 (onsdagar) en grupp. Mötet undrar om den idrottslektionen som de som inte valt idrottsprofil har, är åldersindelad år 6 för sig och år 7 för sig. Rektor trodde att det var så, men ska se över det.

g) ÖVRIGT: Diverse schemabrytande aktiviteter kommer att äga rum de sista veckorna av terminen. Skolavslutning torsdagen den 14 juni i Idrottshallen på Danska vägen 11.00. Alla hälsas välkomna.

§9. Föreningens ekonomi.
Aktuell ekonomisk rapport visar att vi har 5 043, 36 kronor i föreningens kassa. Antalet medlemmar är 68 stycken. Vi ser en liten, men stadig ökning jämfört med föregående år.

§10. Övriga frågor.
- Styrelsen agerar valberedning och börjar nu

§11. Nästa möte äger rum tisdagen den 21 aug 2012 klockan 18.30
Årsmöte ska hållas den 25 sep 2012 klockan 18.30

§12. Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.


__________________________________
Mötesordförande


__________________________________
Justerare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar