tisdag 2 oktober 2012

Årsmöte 2012-09-25


Årsmöte i Håstensskolans Föräldraförening den 25 september 2012

Mötesdeltagare:
Kicki Bengtsson Jannika Bengtsson Cissi Meltzer
Göran Myrne Göran Jarhult Jessica Bengtsson
Niclas Haglund Viktoria Struxsjö Linda Jensen
Jennie Claesson Monica Sjöblom Mikael Sili


§1. a) Göran valdes till mötesordförande.
b) Viktoria Struxsjö valdes till mötessekreterare.
c) Jannika Bengtsson och Kicki Bengtsson valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.


§2. Årsmötet fann att mötet blivit behörligt kallat.

§3. Dagordningen för årsmötet fastställdes.

§4. a) Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse lästes upp och godkändes, samt lades till handlingarna.
b) Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes, samt lades till handlingarna.

§5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

§6. a) Inga förslag från styrelsen fanns för mötet att diskutera.
b) Inga förslag från medlemmar fanns för mötet att diskutera.
c) De förändringar av stadgar som styrelsen föreslagit beslutades av årsmötet att genomföras.

§7. Medlemsavgift för verksamhetsåret 2012/13 fastslogs att vara 150 kronor per familj och läsår.

§8. Styrelsen, som verkat som valberedning, lade fram förslag till kommande verksamhetsår och årsmötet beslutade om styrelsens förslag.
Göran Jarhult valdes till ordförande för föräldraföreningen.

Catrine Yngbro (sittande ett år till, ordinarie ledamot)
Cissi Meltzer (sittande ett år till, ordinarie)
Monica Sjöblom, omval 2 år, ordinarie ledamot
Magnus Kruse, nyval 2 år, ordinarie ledamot
Jannika Bengtsson, nyval 2 år, ordinarie ledamot
Tommy Andersson, nyval 2 år, ordinarie ledamot

Kicki Bengtsson, nyval 1 år, suppleant
Henrik Björling, nyval 1 år, suppleant


§9. Joakim Thorsson valdes till revisor. Johan Bengtsson valdes till revisorssuppleant, vardera 1 år.

§10. Att verka i valberedningen valdes Linda Jensen, ordförande, Jennie Claesson, ledamot samt Niklas Haglund, ledamot. Samtliga valdes för ett år vardera.

§11. Inga övriga frågor fanns att diskutera.

§12. Mötet avslutades.
_______________________________________________

Mötesordförande
_______________________________________________

Mötessekreterare 
_______________________________________________

Justerare
_______________________________________________

Justerare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar