torsdag 4 oktober 2012

Protokoll 2012-09-25


Protokoll fört vid Håstensskolans föräldraförening 2012-09-25

Närvarande styrelsen och skola:
Göran Jarhult Monica Sjöblom Viktoria Svensson
Cissi Meltzer Jannika Bengtsson Kicki Bengtsson
Mikael Sili

Närvarande medlemmar:
Linda Jensen Jennie Claesson Niklas Haglund
Jessica Bengtsson Göran Myrne


§1. Mötesordförande Göran Jarhult hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Jannika Bengtsson valdes till justerare.§3. Föregående mötesprotokoll:
Frågan om räcken utmed Lindbergsvägen vid busshållsplatsen lyfts igen. Håkan Olsson har givit styrelsen ett maillsvar i frågan. Ett svar föreningen inte kan anse vara tillfredsställande, då ingen åtgärd ska göras kring att sätta upp ett räcke. Håkan Olsson anser att det redan finns hastighetsbegränsande åtgärder utmed Lindbergsvägen. Gatuförvaltningen äger frågan, men frågan kan övergå till Barn och utbildningsförvaltningen. Mötet beslutar att Cissi får i uppdrag att kontakta lokal media för att få tryck i frågan samt väcka fler föräldrars medvetande om den farliga situationen som råder.

§4. Dagordningen godkändes.

§5. Elevråd
Viktoria Struxsjö redogjorde för läget i elevrådet år 7-9. Ett samarbete mellan Lina Brustad, Kultur och Fritids förvaltningens samordnare för nya ungdomsgården i området, och elevrådet har initierats. Bland annat kommer tjejerna i år 8 att i regi Håstensskolans kurator att genomgå en DISA-utbildning som förläggs till de nya lokalerna. Eleverna på Håstensskolan har också, och kommer fortsättningsvis att få, vara med och påverka innehållet i gårdens aktiviteter. Invigning av gården äger rum lördagen den 6 oktober klockan 14.00.
Rektor informerade om elevrådet år F-3.

§6. KRAM
Ingen aktuell information. Rektor berättar att det är fortsatt förhållandevis lugnt på skolan. Dock är det som alltid i uppstarten av ett nytt läsår då nya grupper ska hitta samarbetsformer, att det ska återgå till det lugn skolan blivit vana vid att ha det senaste året.

Niklas Haglund framförde att det kan vara en idé att som förälder be at få vara med i klassrummet och följa sina barn en dag, eller någon/några lektioner, vid tillfälle. Tankarna ledde fram till en konstruktiv diskussion om kunskap, fostran och beteenden. Rektor understryker dock vikten av att vi som föräldrar i förväg aviserar att vi önskar komma.

§7. Information från lärare.
Inga lärare fanns på plats för att ge information.

§8. Rektor informerar.
ORGANISATION: Rektor berättar att på grund av pensionsavgångar, valt att studera etc. hade skolan under sommaren flertalet tjänster utlysta. Då det i Varbergs kommun finns regler kring anställningar i relation till övertalig personal, har tjänsterna på skolan dels blivit bemannade av övertalig personal i kommunen, dels bemannats av nyanställningar.

Mötet undrar vilka lärare som idag är resurslärare på skolan. Rektor svarar att skolan endast har en resurslärare, men att två personal arbetar som förstärkning i klassrummen. Dessutom, menar rektor, har resurser omfördelats i relation till scheman vilket innebär att vid flertalet lektioner har de olika åren bland äldre eleverna möjlighet att dela klasserna och då möta exempelvis elever i behov av särskilt stöd.  

För närvarande är 357 elever inskrivna på skolan. Vid skolavslutningen i våras hade skolan 331 elever. Ökningen har bland annat resulterat i tre F-klasser.

SKOLANS EKONOMI: Rektor berättar att prognosen just nu visar ett nollresultat.

DEMOKRATIPROJEKTET: Nya råd från och med höstterminen 2012 är Idrottsråd och Skolmiljöråd. Samtliga lärare år 7-9 har idag fördelat de olika rådsansvaren mellan sig.

LGR11 och INFOMENTOR: Inga nyheter att rapportera från rektor om Lgr11. Arbetet med att säkerställa omdömesdatabasen InfoMentor så att familjewebben kan kopplas på pågår. I dagsläget vet vi fortfarande inte när (och om?) familjewebben blir realitet.

EN-TILL-EN: Eleverna år 6-9 fått ut sina datorer och den första veckan har varit positiv.

PROFILERING: År två med profileringen har startat upp. Nyhet för i år är att år 6 och 7, och år 8 och 9 har delade profileringstimmar i innebandyn. Detta då önskemål från föregående års deltagare tillmötesgått. I simning och tennis är det fortsatt två tillfällen för samtliga år per vecka.

Utvärderingen som gjordes vid terminsavslut i våras visar att i exempelvis innebandyledarna önskar att eleverna kommer till profileringstimmarna med en mer positiv inställning och attityd. Inte ta med ”skoltrötthet” upp i SWC. Skolans personal som arbetar med profileringen har diskuterat detta med de berörda eleverna i just innebandygruppen.

ÖVRIGT: Skoljogg 2012 arrangeras fredagen den 28 september. Förra årets succé med att eleverna springer in pengar till ett välgörande projekt fortsätter även i år. I år är det SOS Barnbyar som den nationella organisationen Skoljogg valt att skänka pengar till.

§9. Föreningens ekonomi.
Aktuell ekonomisk rapport visar att vi har 5 083, 36 kronor i föreningens kassa. Antalet medlemmar är 69 stycken. Linda Jensen efterlyser en tydligare information om att föreningen finns så att medlemsantalet kan öka.

§10. Övriga frågor.

§11. Nästa möte äger rum tisdagen den 27 november klockan 18.30.
Möten därefter äger rum följande datum:
tisdagen den 21 januari klockan 18.30,
tisdagen den 19 mars klockan 18.30,
tisdagen den 28 maj klockan 18.30.

Samtliga möten är öppna för föreningens medlemmar, oavsett om medlem är invald i styrelse eller inte.

§12. Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.


__________________________________
Mötesordförande


__________________________________
Justerare


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar