torsdag 29 november 2012

Protokoll 2012-11-27


Protokoll fört vid Håstensskolans föräldraförening 2012-11-27

Närvarande styrelsen och skola:
Göran Jarhult                      Monica Sjöblom                 Viktoria Struxsjö
Cissi Meltzer                       Jannika Bengtsson              Kicki Bengtsson
Mikael Sili                          Magnus Kruse                    Martin Enander                 

Närvarande medlemmar/föräldrarepresentanter:
Linda Jensen                       Britt-Inger Karlsson           Jenneli Pedersen                
Lena Åhman                       Marcus Ljungström            Ana-Maria Wieweg
Per-Jonas Wieweg


Elevråd:
Louise Sandberg, ordförande elevråd år 6-9
Linn Bank, kassör elevråd år 6-9
                     
§1. Mötesordförande Göran Jarhult hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Cissi Meltzer valdes till justerare.

§3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes.

§4. Dagordningen godkändes.

§5. Elevråd
-          Louise Sandberg redogjorde för läget i elevrådet år 6-9. Frågan om värmen inne på skolan har lyfts. Elevrådet har lyft frågan till rektor som förklarat för dem hur det fungerar över hela kommunen.
-          Elevrådet önskar att ha ett Öppet Hus igen, förslagsvis till våren. Monica Sjöblom tar frågan med rektor som i sin tur tar det med arbetslagen. Föräldrarepresentanterna tar upp att det var en del negativa reaktioner kring frågan om barnens omsorg den dagen då de kompenserades med ledighet. Rektor svarar att han vill avvakta med tanke på omorganisationen.
-          Elevrådet har diskuterat att de önskar utbildning i användandet av Mac. Monica lyfter frågan med rektor. Rektor svarar att arbetslaget för äldre eleverna inte har återkommit med ett datum då utbildningen kan äga rum. Antingen kan IT-pedagogerna i Varbergs kommun användas, eller – som det var tänkt – en Mac-entusiast tas in.
-          Elevstyrelsen kommer att ha sitt första möte i december, och då har skolans Demokratiprojekt nått sitt första delmål.

§6. KRAM
Över lag fortfarande lugnt på skolan. De ärenden som dyker upp arbetar skolans personal aktivt med. Samarbetsformer i de nya grupperna har hittats. Rektor bedömer att det finns ett handfull ärenden. I de fall där exempelvis ett barn kan upplevas vara utan vänner, arbetar kontaktlärarna med riktat stöd. Mötet undrar om sådana ärenden tas med föräldrarna, och Linda Jensen berättar att hennes erfarenhet är att det görs.
En föräldrarepresentant menar att hennes upplevelse inte är lika positiv. Rektor uppmuntrar att ta kontakt med berörda lärare. Föräldrarepresentant undrar om man som vårdnadshavare får veta om ens barn exempelvis går ensam. Rektor förklarar att i de fall där skolan får kännedom om att det är så, diskuterar kontaktlärare det tillsammans och i klassen.

§7. Information från lärare.
-          Inga lärare fanns på plats för att ge information.

§8. Rektor informerar.
a)      ORGANISATION: En förskollärartjänst ligger ute på annons. Intervjuer kommer att påbörjas inom kort. Detsamma vad gäller lärare i tyska/engelska, där ansökningar börjat komma in.  Även förstärkning i en av år 1 ska tas in, en resursperson.
För närvarande är 356 elever inskrivna på skolan.

b)      SKOLANS EKONOMI: Rektor berättar att prognosen just nu visar ett nollresultat.

c)      DEMOKRATIPROJEKTET: Se information under Elevråd.

d)     LGR11 och INFOMENTOR: Inga nyheter att rapportera från rektor om Lgr11. Rektor berättar om det nya betygssystemet och de utmaningar systemet bjuder upp till.

e)      EN-TILL-EN: Se information under Elevråd. Diskussion om Porten. Mötet efterlyser egna inloggningar för föräldrar.

f)       PROFILERING: Mötet undrar över om profilering kommer att fortsätta OM en omorganisation genomförs. Rektor menar att det är samtliga skolors ambition att profileringen ska fortsätta.

g)      ÖVRIGT: Rektor har ingen övrig information.

§9. Föreningens ekonomi.
Aktuell ekonomisk rapport visar att vi har 9 243, 46 kronor i föreningens kassa. Antalet medlemmar är från 1 juni är 28 stycken.  

§10. Övriga frågor.
a)      Omorganisationen av grundskolorna
-          Tankar framfördes om konsekvenserna av omorganisationen. Bland annat efterlyses bättre framförhållning kring information. Åsikter framförs också om att organisation bör ske över tid, att invänta omorganisationen tills den nya skolan på Göingegården. Ordförande Göran Jarhult läser föräldraföreningens syfte, ur stadgarna, efter att frågan om föreningen ska agera i frågan om omorganisationen.
-          De föräldrarepresentanter som medverkar på mötet vill att föreningen som gemensam sak ska framföra önskan på att omorganisationen ska dras ut på, så att alla hinner få alla uppgifter innan beslut tas. Styrelsen menar att det är åsiktsfrihet att tycka vad de vill och att alla kanske inte tänker att det ska ske i en lugnare takt.
-          Föräldrarepresentanter menade att det finns barn som kan ta skada av flytten. Att det är F-3 som tar mest skada på grund av byte av klass, skola och sedan ett nytt byte av skola. Att tänka utifrån barnens bästa, är det att genomföra omorganisationen så snabbt? Frågor som lokaler mm. behöver besvaras innan omorganisation genomförs.
-          Martin Enander (rektor Bockstensskolan) menar att han inte kan se att något barn blir ”skadat” eller ”drabbat” utan att en eventuell omorganisation kommer att vara positiv. Han menar vidare att han förstår den reaktion som uppstår, men att allt som omorganisationen medför tvärtom stärker elevernas situation. Martin Enander förklarar vidare att de vinster som görs, ur elevers perspektiv, ska beaktas. Att när väl förändringen är genomförd, följs systemet och vidare arbete tar vid.
-          Tankar om att stoppa omorganisationen, kanske inte är realistiska menar representant men att enskilda ärenden om specifika klasser kan påverkas. Vidare att föräldraföreningen inte ska ta ställning i frågan, menar valberedningens representant.
-          Föräldrarepresentanter efterlyser att föräldraföreningen ska skriva sig samman att be att den eventuella omorganisationen ska få ta tid.
-          Martin Enander rätar ut oklarheter kring om att elever behöver byta skola x antal gånger. Det handlar i praktiken inte om bokstavliga flyttar, utan om förändringar i grupper/klasser. Han menar vidare att det är fritt fram som vårdnadshavare att välja att stanna på Bockstensskolan och vidare till Håstensskolan även efter det att skolan på Göingegården står klar 2016/17.
-          Linda Jensen menar att så som det framfördes i Sparbankshallen var syftet med den eventuella omorganisationen oklart och att det skapat en oro bland vårdnadshavare.
-          Föräldrarepresentant menar att föreningen inte behöver ta ställning för eller emot, utan att föreningen vill att omorganisationen ska ske på rätt sätt, så att ingen påverkas negativt. Frågetecken måste redas ut så att ett genomtänkt underlag kan presenteras för vårdnadshavare så att rätt beslut kan fattas. 
-          Fråga: Ska styrelsen för föräldraföreningen ställa sig bakom förslag från föräldrar på mötet, att till BUN skicka in skrivelse om att beslut kring omorganisation skjuts på framtiden utifrån ovan tankar som väckts: Efter röstning var svaret från styrelsen nej.

b)      Martin Enander redogjorde för de uppstådda ryktena kring arbetsmiljön på Bockstensskolan. Det finns idag inga kända mögelproblem så som det ska ha diskuterats i ett av de sociala medierna.

§11. Nästa möte äger rum tisdagen den 22 januari klockan 18.30.
Möten därefter äger rum följande datum:
tisdagen den 19 mars klockan 18.30,
tisdagen den 28 maj klockan 18.30.

Samtliga möten är öppna för föreningens medlemmar, oavsett om medlem är invald i styrelse eller inte.         

§12. Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

__________________________________
Mötesordförande

__________________________________
Justerare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar