torsdag 31 januari 2013

Protokoll 2013-01-22


Protokoll fört vid Håstensskolans föräldraförening 2013-01-22


Närvarande styrelsen och skola:
Göran Jarhult                      Viktoria Svensson              Tommy Andersson            
Kicki Bengtsson                 Magnus Kruse                    Linda Jensen
Mikael Sili                          Ylva Härdeman                                                             

Närvarande medlemmar/föräldrarepresentanter:
Britt-Inger Karlsson           Andreas Östberg                Annika Ljunggren

§1. Mötesordförande Göran Jarhult hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Tommy Andersson valdes till justerare.

§3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes.

§4. Dagordningen godkändes.

§5. Elevråd
-          Ylva Härdeman tar med sig frågan om Mac-utbildning till Diamantens arbetslag.
-          Elevstyrelsen har ännu inte haft ett möte. Kalendariet är ännu inte färdigt för våren. Rektor tänker att eftersom onsdagarna är fyllda av annat, ser rektor en möjlighet att hitta en annan tid och sedan kompensera den tiden med ledighet för eleverna.

§6. KRAM
Rektor berättar att det över lag fortfarande lugnt på skolan, men att det senaste tiden varit några incidenter bland de yngre åren. Arbete kring dessa pågår.

§7. Information från lärare.
-          Ylva berättar att det bland de äldre åren blivit lugnare sedan eleverna fått datorer. Även för personalen har metodiken förändrats till digitaliserat lärande. Fördelarna, menar Ylva, är exempelvis en förbättrad struktur på anteckningar, att elever som är frånvarande kan air-droppa uppgifter läraren delat ut och/eller anteckningar som förts till varandra.
-          Medlemsfråga om huruvida elevernas förmåga att skriva för hand påverkas å det sämre och Ylva menar att det givetvis kan vara så men att effekterna av att eleverna arbetar mer med datorer kanske vi först kan se om tio år.
-          Rektor menar att det på varje skola ska finnas så kallade lärspridare som utbildas och sedan i sin tur för kunskapen vidare till lärare och elever.
-          Ylva berättar att alla inte använder datorn i samma utsträckning, av förklarliga skäl.
-          Fråga om ne.se kan användas av de yngre eleverna kommer som medlemsfråga och rektor menar att om en elev loggar in på exempelvis en iPad, ska eleven hemma kunna använda ne.se hemma (och i skolan). I den IT-strategi som kommunen arbetar med nu, finns tanken om iPad.
-          Ylva berättar att NP, nationella ämnesprov, startar upp inom kort. För år 9 innebär det prov i matte, svenska, engelska, NO och SO. För år 6 startar också proven inom kort. För år 3 är tiden för genomförandet av NP mer flexibelt och lyfts in i den ordinarie undervisningen. Sammanlagt har de olika ämnena olika antal delprov. 

§8. Rektor informerar.
a)      ORGANISATION: De tjänster som legat ute på annons är nu tillsatta.
Elevtalet på skolan är just nu 354. Inför höstterminen 13 har fyra elever utanför upptagningsområdet, velat fortsätta/stanna kvar i Håstensskolans organisation. Möjlighet att lämna in önskan om skolbyte finns fram till 15 februari. Medlem framför att tiden för att avgöra om ett eventuellt byte av skola upplevs kort då det är mycket att sätta sig in. 

Diskussion om omorganisationen:
-          Oro framförs om att det inte kommer att kunna genomföras en omorganisation/flytt på så kort tid som det handlar om.
-          Segregationen minskar endast något, visar exempelvis BU-förvaltningens egen rapport, enligt medlem.
-          Vad händer om de hittar mögel på Bockstensskolan? Och vilka elever ska då flytta?
-          Vilka av personalen följer med ”i flytten”?
-          Kommer personal att sägas upp?
-          Hur löser man lunchserveringen på Bockstensskolan till alla elever?

Rektor svarar på frågorna utifrån den kunskap han har idag.
b)      SKOLANS EKONOMI: Rektor berättar att prognosen visar ett förväntat underskott på grund av fel i datasystemet och att löneökningarna som lades på ht 12 inte varit med i prognosen. Det förväntade underskottet är just nu 766 000 kronor. Prognosen är beräknad på det elevtal som just nu finns på skolan. Inte utifrån omorganisationen.  

Medlem uppmuntrar att skolan ansöker om ökat anslag så att exempelvis den tid det tar att flytta och förbereda omorganisationen täcks av vikarier. Rektor menar att ett visst ”bidrag” kommer att delas ut och att det finns beredskap för att ta in vikarier om det behövs i det ”skarpa läget”.  

c)      DEMOKRATIPROJEKTET: Råden arbetar vidare med de olika ingångarna de har. Rektor ser att projektet lever vidare till hösten, oavsett omorganisationen.

d)     LGR11 och INFOMENTOR: Alla som ska ha betyg, har nu fått betyg, det vill säga från år 6 och uppåt. I betyget ska även ogiltig frånvaro stå med. I systemet (InfoMentor) finns idag en osäkerhet kring rapporteringen år 4-9 då flera lärare oftast är inblandade och registreringar kan missas/bli felaktiga. Inom kort kommer en funktion med att sms skickas till vårdnadshavare när en elev registreras med ogiltig frånvaro.  

Rektor uppmuntrar alla att varje dag anmäla om ett barn är sjukt. Information kommer att ges från rektor via brev om den nya rutinen. 

e)      EN-TILL-EN: Se information under Information från lärare.

f)       PROFILERING: Rektor ser att profileringen lever vidare till hösten, oavsett omorganisationen, och att fler kan komma att delta i den.

g)      ÖVRIGT: Rektor har ingen övrig information.

§9. Föreningens ekonomi.
Aktuell ekonomisk rapport visar att vi har 10 293,46 kronor i föreningens kassa. Antalet medlemmar är från 1 juni är 35 stycken.

§10. Övriga frågor.
a)      Medlem frågar om lokal styrelse och möjlighet att starta en sådan. Rektor förklarar bakgrunden och tidigare diskussioner kring frågan. Idag är frågorna en lokal styrelse får ”hantera” mer begränsade i och med den nya skollagen. Medlem föreslår att föreningen ser över möjligheten att bilda en lokal styrelse.
b)      Andreas Östberg väljs till att ta ansvar för att undersöka ett samarbete över de tre skolenheterna inför omorganisationen. Och komma fram till huruvida en lokal skolstyrelse kan bildas från och med ht 13.

§12. Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

__________________________________
Mötesordförande

__________________________________
Justerare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar