måndag 25 mars 2013

Protokoll 2013-03-19


Protokoll fört vid Håstensskolans föräldraförening 2013-03-19


Närvarande styrelsen och skola:
Göran Jarhult                      Viktoria Struxsjö                Kicki Bengtsson                
Jannika Bengtsson              Cissi Meltzer                       Monica Sjöblom
Magnus Kruse                    Victoria Kristensson           Malin Andersson
Mikael Sili                                                                                           

Närvarande medlemmar/föräldrarepresentanter:
(Magnus Kruse representerar 1A)

§1. Mötesordförande Göran Jarhult hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Malin Andersson valdes till justerare.
-          Fortsättningsvis kommer justerare att via bloggen för föreningen att signera i kommentarsfältet när protokollet lagts ut på weben. Detta för att effektivisera hanteringen med att få ut protokollet publikt.


§3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes.

§4. Dagordningen godkändes.

§5. Elevråd
-          Ingen information.

§6. KRAM
Rektor berättar att det i vissa klasser varit mer oroligt än i andra, och att föräldramöten har hållit och att arbetet pågår. Det har blivit bättre, men arbete kvarstår. Bland annat kommer gruppövningar kring etik och moral att genomföras.

§7. Information från lärare.
-          Victoria berättar att det i år F-1 arbetas mycket med värdegrunden.
-          På fritids arbetar de på tisdagar och torsdagar med aktiviteter som hör till profileringen. Tisdagar utomhus och torsdagar i idrottshallen.
-          I svenska arbetar två av F-klasserna med elever år 7 i ett ”bokarbete”. Processen har varit mycket uppskattad av såväl elever som pedagoger.
-          Viktoria berättar om hur år 8 arbetat entreprenöriellt med Lära med Radio.
-          Studiebesök, regisserat av Viktoria M och Viktoria S har varit på skolan både från Malmö och Sri Lanka. Uppskattat.

§8. Rektor informerar.
a)      ORGANISATION: Förstärkning i en av de yngre klasserna. Det innebär minst två pedagoger i klassen samtidigt, ibland tre. En person är anställd att sköta cafét från och med 2013-03-18. Utöver cafét kommer han också att vara tillgänglig för rastaktiviteter och fritids.

Kort information kring omorganisationen:
-          Mikael Sili berättar att han kommer att, tillsammans med Birgitta Espmark, vara rektor över Håstensskolan från och med ht 13. Sili blir ansvarig år 8-9, Espmark år 6-7. Rektor på Bockstensskolan blir Martin Enander och Jenny Ericsson, och på Furubergsskolan Kate Svensson.
-          Sommarfritids kommer att vara på Bockstensskolan, vecka 28. Fram till dess är det på Håstensskolan. När sedan ht13 börjar, efter sommarfritids, är det fritids på Bockstensskolan. 
-          Vikarier har satts in vid de tillfällen då ordinarie personal har inventerat material.
-          En gruppöversikt har börjat. Personal från samtliga tre skolor medverkar i detta arbete.
-          Nästa vecka kommer personal från Diamantens arbetslag att träffa lärare för äldre åren från de andra två skolorna och diskutera bland annat hur kunskapsnivåerna kan höjas.
-          Förra veckan samlades all personal år 6-9 och diskuterade olika saker som kommit upp som frågor.
-          Tjänsteplanering och tjänstefördelning pågår. 

b)      SKOLANS EKONOMI: Rektor berättar att prognosen fortfarande visar ett förväntat underskott på grund av fel i datasystemet och att löneökningarna som lades på ht 12 inte varit med i prognosen. Det förväntade underskottet är just nu 766 000 kronor. Prognosen är beräknad på det elevtal som just nu finns på skolan. Inte utifrån omorganisationen. 

c)      DEMOKRATIPROJEKTET: Råden arbetar vidare. Det första mötet med elevstyrelsen äger rum veckan efter påsklovet.

d)     LGR11 och INFOMENTOR: Inga nyheter. SMS-funktionen vid oanmäld frånvaro kommer att komma igång. Rektor uppmuntrar alla att varje dag anmäla om ett barn är sjukt. Se information som kommer att delas ut.

e)      EN-TILL-EN: Rektor har inte fått någon återkoppling från arbetslagen än om utbildning för eleverna.  

f)       PROFILERING: Eleverna kommer att få önska val av profilering/inte profilering inom de kommande månaderna. Därefter kommer kontakter att tas med de aktuella klubbarna för att påbörja planeringen inför nästa läsår.

g)      ÖVRIGT: Skolinspektionen kommer att granska Varbergs kommuns samtliga skolor under vt13 och ht 13. Ett basbesök, där uppgifter samlats in, och ett breddat besök som omfattar ett bredare underlag. Håstensskolan vet inte idag vilket av besöken som blir aktuella.

§9. Föreningens ekonomi.
-          Aktuell ekonomisk rapport visar att vi har 10 593,46 kronor i föreningens kassan. Antalet medlemmar är från 19 mars är 37 stycken.
-          Mötet beslutar att Kerstin skyggesson får 1000 kronor i ekonomisk stöd för de toaletter hon kommer att hyra in i samband med att år 5 övernattar i Sibbarp.
-          En F-9 dag planeras mot slutet av terminen där föreningen kan stötta ekonomiskt.

§10. Övriga frågor.
a)      Mötet diskuterar hur lösningen med lokal skolstyrelse och föräldraföreningar kan lösas i samband med höstterminen 13. Mötet inväntar besked från Andreas Östberg.

§12. Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

1 kommentar: