måndag 10 juni 2013

Protokoll 28 maj -13

Protokoll fört vid Håstensskolans föräldraförening 2013-05-28


Närvarande styrelsen och skola:
Göran Jarhult  Viktoria Svensson                Kicki Bengtsson                  
Cissi Meltzer Monica Sjöblom                 
Mikael Sili                                                                                            

Representanter personal:
Bosse Elftorp Ulrika Nittfors                     

Föräldrarepresentanter:
Carina Henriksson, klass 6A och 3B

Närvarande medlemmar/föräldrarepresentanter:
(Magnus Kruse representerar 1A)

Mötesordförande Göran Jarhult hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Det sista styrelsemötet för det här läsåret.

§1. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes.

§3. Dagordningen godkändes.

§4. Carina Henriksson valdes till justerare.
-          Fortsättningsvis kommer justerare att via bloggen för föreningen att signera i kommentarsfältet när protokollet lagts ut på weben. Detta för att effektivisera hanteringen med att få ut protokollet publikt.


§5. Elevråd
-         Profileringsklubbarna kommer att utse de elever som i respektive idrott utvecklats mest under läsåret. Detta håller elevrådet i. Elevrådet har önskat en film & frossa men p.g.a av många aktiviteter kommer att bryta scheman ändå, ser det inte ut som att ett sådant event kan komma att genomföras.
-          Rektor redogjorde för hur elevstyrelsen upplever de olika råden. Just matrådet upplever eleverna inte har fungerat då de inte känner att de kan påverka speciellt mycket längre. Favoriträtter som tacos har tagits bort, vilket mötet tänker är fel då eleverna äter mycket av det de tycker om och åtminstone någon gång under ett läsår kan få exempelvis tacos.

§6. KRAM
En gemensam förmiddag där elevrepresentanter från Bockstensskolan och Furubergsskolan antimobbninggrupper och elevråd, och som kommer att börja på Håstensskolan till hösten, ägde rum för någon vecka sedan på initiativ av Katarina Siréus. Även lärarrepresentanter medverkade. Syftet var att stämma av hur eleverna ser på arbetet med just elevråd och förebyggande kring ex mobbning inför den gemensamma skolgången från och med ht13.

§7. Information från lärare.
-          Bosse Elftorp informerade om att det enligt bibliotekarien på skolan lånas och läses flitigt i de yngre åren. Vidare att det varierar i hur mycket utomhuspedagogik som bedrivs. Vad gäller flytten till Bockstensskolan är det positiva ”vibbar” från de yngre eleverna, enligt Bosse Elftorp.
-                                                                                                                                                                                                                                                                                               Föräldrarepresentant efterlyser att även exempelvis elever år 3 ska få komma och besöka Bockstensskolan.  Bosse Elftorp tar med sig frågan till Opalens arbetslag och rektor har varit i kontakt med Martin Enander, rektor Bockstensskolan, om frågan. Även Porten kan användas, menar mötet, och vidhåller

§8. Rektor informerar.
aa)                                                                                                                                                                                                                                                                                            ORGANISATION: Rektor redogör för det aktuella läget. Inga större organisatoriska frågor (se omorganisation separat nedan).

Kort information kring omorganisationen:
-          Mötet efterlyser en tydligare information från skolan om omorganisationen. Som förslag nämns bloggen som kommunikationskanal. Rektor kan inte lova att det möjliggörs, men att han tar med sig frågan.
-         Fredagen den 31 maj, träffas blivande personal, och nuvarande, som ska arbeta på Håstensskolan år 6-9, att samtala om arbetsformer mm inför kommande läsår.
-         Den 10 juni kommer en aktivitetsdag att äga rum för blivande år 6-9 på Påskbergsvallen.
-          Just nu pågår arbete med att se över vilka lärare som ska arbeta i vilka år och i vilka ämnen. Parallellt med detta ses det över önskemål från eleverna angående vilka nuvarande klasskamrater de gärna vill fortsätta att gå med.
-         Det kommer att vara två stora grupper med cirka 50-60 elever per grupp. I varje grupp kommer det sedan att ske en indelning i mindre grupper, en flexibilitet, utifrån olika arbetsområden mm. Tre pedagoger per ”storgrupp”.
-         Mötet efterlyser hur elever i behov av särskilt stöd kommer att få sina behov tillgodosedda från och med ht13. Rektor svarar att två speciallärare kommer att kopplas till år 6-9 vilka har full behörighet som speciallärare. Detta blir ett adekvat stöd för elever i behov av särskilt stöd. Rektor kan inte svara på om de båda speciallärarna har sv/so respektive ma/no. 
-         De yngre åren kommer inte att delas in i nya klasser när de börjat i en klass. För F-klasserna blir det indelning i nya grupper. Finns önskemål om att ändå byta klass ska önskemål framföras till Martin Enander. Så långt det är möjligt ska år 1-3 behålla sina kontaktlärare/klasslärare till hösten. När ämnesbehovet ökar, kommer eventuellt nya kontaktlärare/klasslärare.

bb)     SKOLANS EKONOMI: Rektor berättar att prognosen fortfarande visar ett förväntat underskott på grund av fel i datasystemet och att löneökningarna som lades på ht 12 inte varit med i prognosen. Det förväntade underskottet ligger kvar på 766 000 kronor, plus tretton elever som valt att inte börja på Håstensskolan till hösten. 

cc)                                                                                                                                                                                                                                                                                            DEMOKRATIPROJEKTET: Alla råd kommer att avslutas den här terminen och starta upp nya inför hösten. Rektor har som förhoppning att demokratiprojektet ska fortsätta även efter sammanslagningen till hösten.

dd)  LGR11 och INFOMENTOR: Inga nyheter. Säkerhetsfrågan kring inloggning för föräldrar på InfoMentor har fortfarande inte lösts. Möjligheten att koppla på en sms-funktion till InfoMentor finns att då pedagog registrerar elev som frånvarande skickas meddelande till vårdnadshavare. Rektor har förhoppning att denna funktion kan vara igång till hösten.

ee)   EN-TILL-EN: På torsdag reser två pedagoger från Håstensskolan till Göteborg för att utbilda sig i med LIN Education som ett led i satsningen på datorer/iPads. Rektor berättar om de så kallade lärspridare som finns på skolorna och deras roll att föra vidare kunskap, utbildning, till kollegor och elever.

f)                                                                                                                                                                                                                                                                                              PROFILERING: Prognosen för hösten ser bra ut för deltagande elever. Tennisen kommer att öka och innebandyn stärks med tjejer som vill delta. Ny profilering till hösten om intresse finns, cirka 15 elever, är att eleverna erbjuds att ta flygcertifikat för motorseglare.

gf)    ÖVRIGT: Intensivmatematiken kommer till ht13 att vara riktad mot elever år 9. Nya riktlinjer kan eventuellt komma till vt14.

§9. Föreningens ekonomi.
-        Aktuell ekonomisk rapport visar att vi har 10 593,46 kronor i föreningens kassan. Antalet medlemmar är från 28 maj är 37 stycken. Kassan kommer att avslutas och de medel som finns kommer att fördelas över de olika åren och exempelvis stötta resor som genomförts/ska genomföras till Sjöaremossen, Operan, Bygdegårsdresa mm.

§10. Övriga frågor.
aa)       Besked från Andreas Östberg angående ny konstellation av föräldrainflytande/lokal styrelse/föräldraförening har inkommit till föreningen via e-post.

bb) Föreningen kommer att kalla till årsmöte den 24 september och då får frågan om föreningens form och fortlevnad lyftas.

cc)                                                                                                                                                                                                                                                                                            Föräldraföreningen uppvaktade Håkan Olsson på BUF med en gåva för det arbete han med stor omsorg lagt ner i ”bussräcke-frågan”. Cissi berättar att uppenbarligen ligger tjälen kvar runt Barnabro/Lugnet då det ännu inte hänt något kring att ändra hastighetsbegränsningen utanför Kullerbyttans Fsk där våra elever står och väntar på skolbussen på morgonen. 


§12. Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar